แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

ฟื้นฟูจิตใจนักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ชั้นปี 1-4 ประจำปีการศึกษา 2556

ฟื้นฟูจิตใจนักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ชั้นปี 1-4 ประจำปีการศึกษา 2556           สาขาวิชาคริสตศาสนศึกา วิทยาลัยแสงธรรม จัดให้มีการฟื้นฟูจิตใจให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 22-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ณ ค่ายดวงหทัย อ.บ้านคา จ.ราชบุรี โดยมีคุณพ่อธรรมรัตน์ เรือนงาน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา อาจารย์สุดหทัย นิยมธรรม ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา และคุณกัญวสุ ศรีไทย เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการฯ เป็นผู้นำนักศึกษาจำนวน 80 คน ไปร่วมฟื้นฟูจิตใจฯ   โดยมีจุดประสงค์คือ
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ควบคู่ไปกับการมีหลักคุณธรรมในการดำเนินชีวิตตามจิตตารมณ์แห่งพระวรสาร
2. เพื่อฟื้นฟูความเชื่อ ความศรัทธา และเป็นการตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนในการประกาศข่าวดี
3. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาในสาขาวิชาฯ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และค้นหาแนวทางในการพัฒนาตนเอง

                    วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2556 นักศึกษาได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดการฟื้นฟูจิตใจ โดยมีคุณพ่อธรรมรัตน์ เรือนงาม เป็นประธาน หลังจากนั้นนักศึกษาได้ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆในช่วงเวลาบ่ายจนถึงช่วงเย็น มีการสวดสายประคำ ไตร่ตรองชีวิตจากภาพกิจกรรม และภาวนาค่ำ

                      วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2556 นักศึกษารับฟังการแบ่งปันในหัวข้อ “การสอนคำสอนในยุคปัจจุบัน” โดยมีคุณพ่อปราโมทย์ นิลเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์คริสตศาสนธรรมราชบุรี และทีมงานครูคำสอนจากศูนย์ฯ ราชบุรี  มาแบ่งปันการทำงานและชีวิตครูคำสอน นักศึกษาบางคนได้แบ่งปันและได้ข้อคิดที่ดีๆ จากการรับฟังการแบ่งปัน... “การทำงานเป็นหมู่คณะงานจะสำเร็จลุล่วงไปได้ต้องอาศัยความร่วมมือ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทุกคนในสมาชิก โดยแต่ละคนคิดว่าทุกคนเป็นพี่น้องครอบครัวเดียวกัน ยอมรับความคิดเห็นและยอมรับซึ่งกันและกัน เมื่อใดก็ตามที่เราไม่แน่ใจในกระแสเรียก ขอให้เราสวดภาวนา วอนขอพระพรและการทรงนำจากพระเจ้า และให้เสียงของพระเจ้าดังมากกว่าเสียงน้ำใจของเราเอง การเป็นครูคำสอนไม่จำเป็นจะต้องเก่ง ขอเพียงมีน้ำใจก็เพียงพอแล้ว เพราะถ้ามีน้ำใจก็เกิดมีใจรักในงานที่ทำ ทำเพื่อผู้อื่น หาแรงจูงใจ สนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหา หรือให้กำลังใจซึ่งกันและกันในยามที่ท้อแท้ หมดกำลังใจที่จะก้าวต่อไป...”  และในช่วงบ่ายนักศึกษาได้แบ่งเป็น 2 กลุ่มเพื่อไปจัดกิจกรรมให้กับเด็กด้อยโอกาส เด็กกำพร้าที่บ้านธารหทัย และอีกกลุ่มไปจัดกิจกรรมเยี่ยมซิสเตอร์ผู้สูงอายุ ที่บ้านพรพัชรหทัยนิรมล คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์  แวะชมบ้านหอมเทียนที่สวนผึ้ง ในช่วงเย็นนักศึกษาได้ร่วมกันแบ่งปันสิ่งที่ได้รับจากการทำไปกิจกรรม และจบด้วยการร่วมพิธีกรรมแสงสว่าง ภาวนาเทเซ่...

                      วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2556 ช่วงเช้านักศึกษาได้สวดภาวนาโดยรำพึงกับธรรมชาติ จากนั้นได้ออกเดินทางจากที่พักเพื่อไปร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณปิดการฟื้นฟูจิตใจประจำปี โดยพระสังฆราชปัญญา กฤษเจริญ ที่รองอาสนวิหารนักบุญยอห์น บอสโก และศึกษาดูงานศูนย์คำสอนราชบุรี ตัวแทนนักศึกษากล่าวขอบคุณคุณพ่อปราโมทย์ นิลเพ็ชร และเจ้าหน้าที่ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี ที่ได้ให้การต้อนรับ ช่วยเหลือ ดูแลและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ เป็นอย่างดี


รายงานข่าว...คุณครูสุดหทัย นิยมธรรม
ภาพ...คุณกัญวสุ ศรีไทย

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top