แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

อบรมการสอนคริสตศาสนธรรมในโรงเรียน ครั้งที่ 1-2 /2556

อบรมการสอนคริสตศาสนธรรมในโรงเรียนสาขาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคริสต์ศาสนาคาทอลิกแก่บรรดาครูผู้สอนวิชาคริสต์ศาสนา ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 9.00-15.30 น. จำนวน 7 เสาร์ คือวันเสาร์ที่ 17, 24, 31 สิงหาคม และเสาร์ที่ 7, 14, 21 และจบในวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2556 จุดประสงค์ของการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้คริสต์ศาสนาคาทอลิกให้แก่บรรดาผู้สอนวิชาคริสต์ศาสนาในโรงเรียน

       หัวข้อศึกษาดังนี้ ประวัติศาสตร์ศาสนาคริสต์คาทอลิกในประเทศไทยและประวัติศาสตร์สากล  ศาสนธรรม  ศาสนบุคคล ศาสนพิธี การภาวนาของชาวคริสต์คาทอลิก  และศาสนบัญญัติ

          ผู้สอนได้แก่คณาจารย์ของวิทยาลัยแสงธรรม ได้แก่ บาทหลวงธีรพล กอบวิทยากุล บาทหลวงธรรมรัตน์ เรือนงาม บาทหลวงเจริญ ว่องประชานุกูล บาทหลวงวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ บาทหลวงสมชัยพิทยาพงศ์พร และบาทหลวงวัชศิลป์ กฤษเจริญ โดยมีอาจารย์สุดหทัย นิยมธรรม เป็นผู้ดำเนินการ

          สำหรับการอบรมได้ผ่านไปแล้ว 2 ครั้ง เมื่อวันเสาร์ที่ 17 และ 24 สิงหาคม โดย คุณพ่อธีรพล กอบวิทยากุล เป็นวิทยากรให้การอบรมในหัวข้อ ประวัติศาสนาคริสต์คาทอลิก มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 28 คนภาพและรายงานข่าวโดย...คุณครูสุดหทัย นิยมธรรม

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top