แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

อบรมการสอนคริสตศาสนธรรมในโรงเรียน ครั้งที่ 3/2556

อบรมการสอนคริสตศาสนธรรมในโรงเรียน ครั้งที่ 3/2556         สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม จัดอบรมให้กับครูผู้สอนคริสต์ศาสนาในโรงเรียนครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “หลักธรรมคำสอนคริสต์ศาสนา – พระคัมภีร์” โดย...บาทหลวงธรรมรัตน์ เรือนงาม เมื่อวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2556 มีเนื้อหาสาระศึกษาประวัติความเป็นมา ความหมาย ความสำคัญของพระคัมภีร์ และการนำข้อคิดที่ได้จากพระคัมภีร์ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นความสำคัญของพระคัมภีร์ ให้ความเคารพต่อคำสั่งสอนของพระเจ้า  อ่านพระคัมภีร์และนำถ้อยคำที่ได้จากการอ่านไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต


ข่าวและภาพโดย...ครูสุดหทัย นิยมธรรม

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top