แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

อบรมการสอนคริสตศาสนธรรมในโรงเรียน ครั้งที่ 4/2556

อบรมการสอนคริสตศาสนธรรมในโรงเรียน ครั้งที่ 4/2556สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม จัดอบรมให้กับครูผู้สอนคริสต์ศาสนาในโรงเรียน ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “บุคคลตัวอย่างในคริสต์ศาสนา พระแม่มารีย์-นักบุญ” โดย...บาทหลวงเจริญ ว่องประชานุกูล คณะบดีคณะศาสนศาสตร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2556 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 33 คน
เริ่มการอบรมด้วยการภาวนาเช้า นำการภาวนาโดยนักศึกษาชั้นปี 2 ด้วยการภาวนารูปแบบ Bibliodrama เนื้อหาการอบรมในครั้งนี้คือ ศึกษาบุคคลซึ่งเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตในคริสต์ศาสนา ชีวประวัติของพระแม่มารีอา เหตุการณ์สำคัญในชีวิตและคุณธรรมสำคัญของพระแม่มารีอา บทสอนและแนวทางในการปฏิบัติตามแบบอย่างของพระแม่มารีอามาใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม รวมทั้งประวัติโดยสังเขปและคุณธรรมของนักบุญหรือบุคคลที่เป็นแบบอย่างในคริสต์ศาสนาเช่น นักบุญเปโตร-เปาโล, นักบุญออกัสติน-นักบุญ มอนิกา, นักบุญดอมินิก ซาวีโอ, นักบุญมารีอากอแร็ตตี, คุณแม่เทเรซา แห่งกัลกัตตา, พระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ฯลฯ 


ข่าวและภาพโดย...คุณครูสุดหทัย นิยมธรรม

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top