แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

อบรมการสอนคริสตศาสนธรรมในโรงเรียน ครั้งที่ 5/2556

อบรมการสอนคริสตศาสนธรรมในโรงเรียน ครั้งที่ 5/2556            สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม จัดอบรมให้กับครูผู้สอนคริสต์ศาสนาในโรงเรียน ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ “ศาสนพิธี - ศีลศักดิ์สิทธ์” โดย...บาทหลวงวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ อาจารย์วิทยาลัยแสงธรรม เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2556 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 28 คน

              เริ่มการอบรมด้วยการภาวนาเช้า นำการภาวนาโดยนักศึกษาชั้นปี 2 โดยการภาวนารูปแบบ Bibliodrama ด้วยบทเพลง "Dance of the Way"  Bibliodrama เป็นการศึกษาพระคัมภีร์อาศัยการแสดงท่าทางแบบหนึ่ง ซึ่งช่วยให้เรารู้จักและเข้าใจเนื้อหาพระคัมภีร์ ฟังพระวาจาด้วยหู หัวใจ มือ และสติปัญญา ด้วยวิธีการนี้จะช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ส่วนตัว เข้าใจพระวาจาลึกซึ้งขึ้น ทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงและดำเนินชีวิตในสังคมดีขึ้น

          เนื้อหาการอบรมในครั้งนี้คือ ศึกษาความหมาย ความเป็นมา ความสำคัญ และสาระสำคัญของพิธีกรรมของศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการ ทั้งด้านเทววิทยาและข้อปฏิบัติเป็นแนวสังเขปเบื้องต้น และองค์ประกอบ ประโยชน์ของสิ่งคล้ายศีลในชีวิตของคริสตชน ตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญของพิธีกรรม โอกาสและวิธีการเตรียมตัวให้พร้อมในการรับศีล

ข่าวและภาพโดย...ครูสุดหทัย นิยมธรรม

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top