แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

อบรมการสอนคริสตศาสนธรรมในโรงเรียน ครั้งที่ 6/2556

อบรมการสอนคริสตศาสนธรรมในโรงเรียน ครั้งที่ 6/2556         สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม จัดอบรมให้กับครูผู้สอนคริสต์ศาสนาในโรงเรียน ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ “การภาวนาในคริสต์ศาสนา” โดย...บาทหลวงสมชัย พิทยาพงศ์พร อาจารย์วิทยาลัยแสงธรรม เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2556 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 25 คน

         เริ่มการอบรมด้วยการภาวนาเช้า นำการภาวนาโดยนักศึกษาชั้นปี 2 ด้วยการภาวนารูปแบบ Bibliodrama ใช้บทเพลง " Pilgrim Dance" ความหมายของการใช้ท่าทางประกอบการภาวนาคือ วงกลมและจังหวะถูกเปรียบเทียบกับสร้อยไข่มุกหรือสายของบทสวด หรือสายประคำ นักเต้นเป็นตัวแทนไข่มุก  ช่องว่างระหว่างผู้เต้นซึ่งยืดแขนของเขาออกไปเป็นตัวแทนของสายเชือกที่ยึดไข่มุก โดยการทำจังหวะของการเต้นซ้ำ ๆ ก้าวไปข้างหน้าและถอยไปข้างหลัง การเต้นรำจะเป็นเหมือนมนต์ (Mantra)  การอธิษฐาน สายประคำที่เคลื่อนไปมา การอ้อนวอนซ้ำ ๆ คำขอบคุณ  และการประกาศด้วยความรักเป็นเหมือนความยินดี รูปแบบการเต้นรำนี้ดูเหมือนความปรารถนาที่เกิดจากภายในของตัวมนุษย์ เหมือนกับธาตุซึ่งมาแล้วก็ไป เหมือนกระแสน้ำในมหาสมุทร ในความหมายนี้สามารถพิจารณาได้ว่าเป็นการเต้นรำเกี่ยวกับจักรวาล(อวกาศ)

            เนื้อหาการอบรมในครั้งนี้คือ ศึกษาความหมาย ความสำคัญของการภาวนาของคริสต์ศาสนา  บอกวิธีการ รูปแบบและจุดมุ่งหมายของการภาวนาแบบคริสต์ (คาทอลิก) ตระหนักถึงประโยชน์ ความสำคัญของการภาวนาและสามารถปฏิบัติการภาวนาได้ด้วยความตั้งใจ เชื่อมั่นและศรัทธา

ข่าวและภาพโดย...ครูสุดหทัย นิยมธรรม

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top