แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

อบรมการสอนคริสตศาสนธรรมในโรงเรียน ครั้งที่ 7/2556

อบรมการสอนคริสตศาสนธรรมในโรงเรียน ครั้งที่ 7/2556
อบรมการสอนคริสตศาสนธรรมในโรงเรียน ครั้งที่ 7/2556

            สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม จัดอบรมให้กับครูผู้สอนคริสต์ศาสนาในโรงเรียน  ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ “หลักปฏิบัติของคริสต์ศาสนา - พระบัญญัติ” โดย...บาทหลวง ผศ.วัชศิลป์ กฤษเจริญ หัวหน้าสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา  เมื่อวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2556 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน  28 คน
         เริ่มการอบรมด้วยการภาวนาเช้า นำการภาวนาโดยนักศึกษาชั้นปี 2 เนื้อหาการอบรมในครั้งนี้คือ ศึกษาความหมาย ที่มา องค์ประกอบ ความสำคัญของพระบัญญัติ 10 ประการ และสรุปสาระสำคัญ ประโยชน์และคุณค่าของ “พระบัญญัติ 10 ประการ” ได้ พร้อมทั้งตระหนักถึงหน้าที่ของมนุษย์ต่อพระเจ้า หน้าที่ต่อตนเอง และหน้าที่ต่อเพื่อมนุษย์ด้วยกัน

          สาขาวิชาคริสตศาสนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม ได้จัดโครงการอบรมการสอนคริสตศาสนธรรม            ในโรงเรียนนี้ขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งได้จัดตั้งแต่วันเสาร์ที่ 17 ส.ค. – 28 ก.ย. 2556 รวมเป็นเวลา 7 สัปดาห์    โดยมีคณาจารย์ของวิทยาลัยแสงธรรมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คุณครูผู้เข้ารับการอบรมฯ ในแต่ละสัปดาห์ มีคุณครูผู้สอนวิชาคริสต์ศาสนา ครูคาทอลิกฆราวาส ครูคำสอน ครูคำสอนอาสาสมัคร ได้ให้ความสนใจและมาเรียนอย่างต่อเนื่อง มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 61 คน จาก 17 โรงเรียน สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สังฆณฑลราชบุรี และสังฆมณฑลจันทบุรี ดังนั้นการอบรมครั้งสุดท้ายในวันนี้ทางสาขาวิชาฯ จึงได้จัดมอบวุฒิบัตรให้กับคุณครูที่เข้ารับการอบรม โดยมีบาทหลวงเจริญ ว่องประชานุกูล คณบดีคณะศาสนศาสตร์ เป็นผู้มอบใบวุฒิบัตรให้กับคุณครูที่ผ่านการอบรมหลักสูตรในครั้งนี้

         และเนื่องจากวันที่ 29 กันยายน เป็นวันเกิดของคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ ทางคณะครูที่เข้ารับการอบรมฯ  และนักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา จึงได้ร่วมแสดงความยินดีกับคุณพ่อในโอกาสวันเกิดนี้ด้วย

ข่าวและภาพโดย...ครูสุดหทัย นิยมธรรม

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top