แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

ปฐมนิเทศนักศึกษา วิชา คศ. 493 ฝึกการสอนคริสตศาสนธรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษา วิชา คศ. 493 ฝึกการสอนคริสตศาสนธรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ชั้นปี 4 ปีการศึกษา 2556
วิชา คศ. 493 ฝึกการสอนคริสตศาสนธรรม
ณ ห้องโสตฯ วิทยาลัยแสงธรรม
 
              คณะศาสนศาสตร์ สาขาวิชาคริสตศาสนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม โดยมีบาทหลวงเจริญ ว่องประชานุกูล คณบดีคณะศาสนศาสตร์ และอาจารย์สุดหทัย นิยมธรรม ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา จัดปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษาชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 11 จำนวน 24 คน ก่อนที่จะไปฝึกการสอนในโรงเรียนต่างๆ

          ในโอกาสนี้บาทหลวงเจริญ ว่องประชานุกูล ได้ให้โอวาทและข้อคิดก่อนที่จะไปฝึกสอนฯ ดังนี้การเป็นครูผู้สอนไม่ใช่ถ่ายทอดความรู้ได้ มีความเชี่ยวชาญ มีเทคนิคต่างๆ ดีเท่านั้น แต่ครูต้องมีอาชีพอื่นๆประกอบด้วย ดังนั้นครูจึงมีอาชีพอื่นๆ อีก 5 อาชีพคือ

1. อาชีพนักวิชาการ คือต้องรอบรู้ในสิ่งที่สอนเป็นอย่างดี สามารถกลั่นกรองแล้วสรุปให้ง่ายเพื่อถ่ายทอดให้นักเรียนได้และศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ ตลอดเวลา
2. อาชีพนักแสดงที่ดี คือมีพลังในการดึงดูดใจ มีเสน่ห์สามารถทำให้นักเรียนสนใจในบทเรียน โดยมีวิธีการนำเสนอ มีบุคลิกภาพที่ดีเมื่ออยู่ต่อหน้านักเรียนมีวิธีการพูดที่หลากหลายและน่าสนใจ
3. อาชีพหมอดู คือหมอดูเหมือนเป็นผู้มีอิทธิพลในสังคมไทย ดังนั้นครูผู้สอนจึงเป็นผู้มีอิทธิพลเช่นกัน จึงต้องมีการให้กำลังใจ การช่วยขจัดความกังวลใจของนักเรียน ให้ความหวัง เชื่อมั่น และให้กำลังใจว่าเขาสามารถทำได้และประสบผลสำเร็จ
4.อาชีพนักศิลปิน คือเป็นผู้สร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้หลากหลาย จัดชั่วโมงเรียนให้สนุกสนาน มีเทคนิคการสอนที่ดี เช่นมีสื่อรูปภาพ เรื่องเล่า วีดีทัศน์ ฯลฯ
5. อาชีพหมอรักษาโรค คือต้องเหมือนคุณหมอที่วิเคราะห์คนไข้ได้ ครูก็เช่นเดียวกันต้องเรียนรู้ลักษณะผู้เรียน

          บางคนอาจเป็นเด็กช่างคิด สงสัย คิดมาก ฯลฯ เราจึงจะได้จัดการเรียนการสอนได้เหมาะสม ดังนั้นเราเป็นครูผู้สอนคริสตศาสนธรรม จึงเหมือนเป็นนักการตลาดด้วย ต้องมีสินค้า(ข่าวดีแห่งพระวรสาร) ต้องมีความรู้จักสินค้าให้ดีและนำเสนอสินค้า (เรื่องราวของพระเยซูเจ้า) ได้ดีด้วย

          ต่อจากนั้นอาจารย์สุดหทัย นิยมธรรม ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ได้ชี้แจงเอกสารการฝึกสอนการสอนคริสตศาสนธรรม ซึ่งประกอบด้วย
1. คู่มือฝึกการสอนคริสตศาสนธรรม (สำหรับนักศึกษา)
2. แบบประเมินฝึกการสอนคริสตศาสนธรรม (สำหรับครูพี่เลี้ยง)
3. แนะนำหลักสูตรการสอนคริสตศาสนธรรมในโรงเรียน และหลักสูตรคริสตศาสนาในโรงเรียน (ของศูนย์วิชาการสังฆมณฑลราชบุรี)
4. หนังสือหลักสูตรจริยศึกษาสำหรับโรงเรียนคาทอลิก
5. แฟ้มฝึกการสอนคริสตศาสนธรรม

           อนึ่ง นักศึกษาจะฝึกการสอนคริสตศาสนธรรม ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2556 ถึง 7 มีนาคม 2557  โดยจะมีอาจารย์จากวิทยาลัยแสงธรรมไปนิเทศนักศึกษา ดังรายนามต่อไปนี้คือ
1.บาทหลวง ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ
2.บาทหลวง ดร.อภิสิทธิ์ กฤษเจริญ
3.บาทหลวง ผศ.วัชศิลป์ กฤษเจริญ
4.บาทหลวงเจริญ ว่องประชานุกูล
5.บาทหลวงชีวิน สุวดินทร์กูร
6.อาจารย์สุดหทัย นิยมธรรม

              นักศึกษาจะทำการฝึกสอนในโรงเรียนคาทอลิก 10 แห่งคือ โรงเรียนนักบุญเปโตร โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ (แผนกชาย) โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ (แผนกหญิง) โรงเรียนอันนาลัย โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา โรงเรียนยอแซฟอยุธยา โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ เมืองทอง และโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

           ทางวิทยาลัยฯ ขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนที่ให้โอกาสกับนักศึกษาในการฝึกสอนฯในครั้งนี้ด้วย


รายงานข่าวโดย...ครูสุดหทัย นิยมธรรม
ภาพโดย...นายธนากร จันทร์เขียว

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top