แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

อบรมฝึกปฏิบัติวิชา ฝป. 232: การสร้างสื่อการเรียนการสอน

อบรมฝึกปฏิบัติวิชา ฝป. 232: การสร้างสื่อการเรียนการสอน           สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม จัดอบรมฝึกปฏิบัติ ฝป. 232 : การสร้างสื่อการเรียนการสอน ให้กับนักศึกษาในสาขาวิชาฯ ชั้นปี 3 จำนวน 25 คน ระหว่างวันที่ 8-12 ตุลาคม 2556 ณ ห้องโสตฯ วิทยาลัย แสงธรรม  โดยมีอาจารย์สุดหทัย นิยมธรรม เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา และได้เชิญวิทยากรจากศูนย์ คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ อีก 2 ท่านคือ คุณสมบัติ งามวงศ์ และคุณอมรรัตน์ พันธ์พานิช มาร่วมให้ความรู้กับนักศึกษาด้วย  ซึ่งในการจัดอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาหลักการและเทคนิคการสร้างสื่อการเรียนการสอน
2.เพื่อนักศึกษาสามารถสร้างสื่อฯ เพื่อการสอนคริสตศาสนธรรมได้หลากหลาย
3.เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสื่อการเรียนการสอน
4.เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมกับช่วงอายุของกลุ่มเป้าหมาย

           ในระหว่างการฝึกปฏิบัติครั้งนี้ นักศึกษาได้ทำการฝึกปฏิบัติด้วยตัวเองและกลุ่ม ตั้งแต่สื่อที่ทำด้วยมือ เช่น การปั้นดินน้ำมัน เรื่องราวในพระคัมภีร์ การแต่งกายบุคคลในพระคัมภีร์ด้วยหนังสือพิมพ์ การสร้างสื่อเพื่อประกอบการสอนวิชาคำสอน - สาธิตการสอน และต่อด้วยการสร้างสื่อและกิจกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ ทั้งโปรแกรม Powerpoint, Printshop delux และ Proshow producer นักศึกษาสามารถสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยทักษะวิธีการ และรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้สอนคริสตศาสนธรรมในโอกาสต่อไป

รายงานข่าวโดย...ครูสุดหทัย นิยมธรรม
ภาพโดย...คุณอมรรัตน์ พันธ์พานิช

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top