แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

ขอเชิญร่วมงานวันวิชาการ สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม

ขอเชิญร่วมงานวันวิชาการ สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม
ขอเชิญร่วมงานวันวิชาการ
สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม

การแข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์ "Saengtham Bible Contest" ครั้งที่ 3
วันพฤหัสบดีที่ 12  ธันวาคม  พ.ศ. 2556 เวลา 08.30 -15.30 น.

วัตถุประสงค์
1.ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรักการอ่านพระวาจาของพระเจ้า
2.ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม
3.สร้างเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าในตัวเองต่อคนรอบข้าง เขตวัดและสังคมโดยรวม
4.สร้างเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน วิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยกับสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม
5.ส่งเสริมให้โรงเรียน วิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในงานวันวิชาการของสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
- กำลังศึกษาอยู่ในชั้น  ป.4-6  ม.1-3  ม.4-6  และระดับอุดมศึกษา
-ทีมละ 2 คน  ไม่จำกัดเพศ  การแข่งขันจะทำกันเป็นทีม

พระคัมภีร์ที่ใช้ในการแข่งขัน
- พระวรสารนักบุญลูกา   ฉบับแปลคาทอลิก

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ในเวลาราชการ
ส่งใบสมัครพร้อมค่าลงทะเบียนทีมละ 250 บาท ได้ที่
อาจารย์สุดหทัย นิยมธรรม
วิทยาลัยแสงธรรม 20 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม ต.ท่าข้าม อ. สามพราน จ. นครปฐม 73110
โทรศัพท์  0-2429-0100 ถึง 3 โทรสาร 0-2429-0819
E-mail :
christ.studies2000@gmail.com

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top