แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

วันวิชาการและการแข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์ Saengtham Bible Contest ครั้งที่ 3

วันวิชาการและการแข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์ Saengtham Bible Contest ครั้งที่ 3
คณะศาสนศาสตร์ สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม โดยมีคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ หัวหน้าสาขาวิชาฯ ร่วมกับ คุณพ่อทัศนุ หัตถการกุล ผู้จัดการแผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คณาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิชาฯ ร่วมกันจัดดำเนินงานเกี่ยวกับวันวิชาการ เมื่อวันที่12 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุม Lux Mundi และบริเวณลานหน้าวัดบ้านเณรใหญ่ฯ วิทยาลัยแสงธรรม มีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด 415 คน
:::: ประมวลภาพSaengtham Bible Contest ครั้งที่ 3 ::::
โดยมีคุณพ่อชาติชาย พงษ์ศิริ อธิการบดีฯ เป็นประธานในวจนพิธีกรรมเปิดงาน
วันวิชาการและการแข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์ Saengtham Bible Contest ครั้งที่ 3

ในวจนพิธีกรรมเริ่มต้นด้วยการแห่พระคัมภีร์ด้วยบทเพลง  Pilgrim Dance อ่านพระวาจาของพระเจ้าและคุณพ่อเทศน์ให้ข้อคิด

กิจกรรมงานวิชาการฯ ประกอบด้วย    

1.นิทรรศการสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา  
2.นิทรรศการพระคัมภีร์ 
3. กิจกรรมฐานพระคัมภีร์ 
4.การจำหน่ายหนังสือพระคัมภีร์จากสมาคมพระคริสตธรรมไทย 
5.การจัดแข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์ Saengtham Bible Contest ครั้งที่ 3 โดยศึกษาพระวรสารนักบุญลูกา

มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์ แบ่งออกเป็นระดับชั้นต่างๆ ดังนี้ 

1. ระดับประถมศึกษา ชั้นปีที่ 4-6 จำนวน 44 ทีม 
2. ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 จำนวน 44 ทีม 
3. ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4-6   จำนวน 29  ทีม 
4. ระดับอุดมศึกษา จำนวน 13 ทีม 

โรงเรียนต่างๆ ที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมงานมีทั้งหมด 24 สถาบันดังนี้

1)อัคร สังฆมณฑลกรุงเทพฯ = 18 โรงเรียน คือ อัสสัมชัญแผนกประถม, เซนต์คาเบรียล, อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม, เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์, เซนต์โยเซฟทิพวัล, ยอแซฟ กรุงเทพฯ, เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา, พระหฤทัยพัฒนเวศม์, มารีย์อุปถัมภ์, ซางตาครู้สศึกษา, วาสุเทวี, นักบุญเปโตร, ยอแซฟ อยุธยา, อัสสัมชัญศึกษา, ยอแซฟอุปถัมภ์ (แผนกชายและแผนก EP), เซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ เมืองทองธานี, มหาวิทยาลัยคริสเตียน, วิทยาลัยแสงธรรม
2)สังฆมณฑลจันทบุรี = 5 โรงเรียน คือ สตรีมารดาพิทักษ์, อัสสัมชัญศรีราชา, ปรีชานุศาสน์, เซนต์ปอลคอนแวนต์, ดาราสมุทรศรีราชา
3)สังฆมณฑลราชบุรี = 1 โรงเรียน คือ ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา

การแข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์ในภาคเช้ามี คุณพ่อทัศไนย์ คมกฤส และคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ เป็นประธานการแข่งขันฯ และภาคบ่ายมีคุณพ่อธรรมรัตน์ เรือนงาม และอาจารย์มนต์สิงห์ ไกรสมสุข เป็นประธานในการแข่งขันฯ และมีคุณพ่ออภิสิทธิ์ กฤษเจริญ รอง อธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้มอบรางวัลและประธานการปิดพิธีงานวันวิชาการฯ นอกจากนี้ยังมีคุณครูผู้รับผิดชอบงานจิตตาภิบาลและอาจารย์วิทยาลัยแสงธรรม 6 ท่าน คือ คุณครูสาวินี เกษตรบริบูรณ์ คุณครูเมทินี สุพรรณพยัคฆ์  คุณครูพิมพิไล ตั้งเมธากุล คุณครูทัศนา ชาวปากน้ำ คุณครูลลิตา กิจประมวล และอาจารย์ศรัญญู พงษ์ประเสริฐสิน เป็นกรรมการตรวจคำตอบ และดำเนินการแข่งขันฯ โดยอาจารย์สุดหทัย นิยมธรรม และนักศึกษาสาขาวิชาฯ  


ผลการแข่งขันพระคัมภีร์ Saengtham Bible Contest ครั้งที่ 3
ระดับชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 4 – 6
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
1. เด็กหญิงกฤติยา  วรวัฒนธำรง

2. เด็กหญิงชญาณิศา   จำปาจันทร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
1. เด็กหญิงรัชชพร  รุ่งรัชกานนท์

2. เด็กหญิงพร้อมพิชญ์  ธณัติไตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
สังฆมณฑลจันทบุรี  โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา
1. เด็กหญิงพรนภัส  ดรุนัยธร
2. เด็กหญิงชนิชา  ผิวเกลี้ยง
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
1. เด็กหญิงสิรภัทร   พึ่งพระจิตร์

2.. เด็กหญิงศลิษาธรรมาวุฒิรางวัลชมเชย
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์
1. เด็กหญิงวรรณดี   แสนยากุล
2. เด็กหญิงเพชรไพลิน   อุ่นเมือง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกชาย
1. เด็กชายสรคมน์    สุขสุถ้อย

2. เด็กชายอานันท์     เจษฎาพงศ์ภักดี

สังฆมณฑลจันทบุรี โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ
1. เด็กชายนันทพงศ์    มิ่งขวัญ

2. เด็กหญิงปิยวรรณ   สัญญากรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
สังฆมณฑลจันทบุรี โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
1. เด็กหญิงวราภรณ์   ภิญโญรัตนภูมิ
2. เด็กหญิงลักษมี  จันทร์ปัญญา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
1. เด็กชายธาม   มนตรีมุข
2. เด็กชายดอม   รุ่งเรืองรางวัลชมเชย
สังฆมณฑลจันทบุรี  โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์

1. เด็กหญิงสุภนิชา  สัตยมุข

2. เด็กหญิงชลาธาร   ปลงจิตร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 4 – 6
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกชาย
1. นายธนพงษ์   ธิราศักดิ์

2. นายกรณัฐ  ผิวเกลี้ยงรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกชาย
1. นายณัฐวุฒิ    ขวาลำธาร

2. นายศุภชัยจินดา    ดุจสายชลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
สังฆมณฑลจันทบุรี โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
1. นางสาวสุวนันท์    เงินโสม

2. นางสาวเจนจิรา   จงถาวร


รางวัลชมเชย
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกชาย
1. นายศรัณย์    รตะสุขารมย์

2. นายอัษฎาวุธ    สวัสดิทัศน์

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
1. นางสาวลัดดาวัลย์     วงษ์อู่ทอง
2. นางสาวเจนจิรา     จันทโคต

ระดับ

ชั้นอุดมศึกษา
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
วิทยาลัยแสงธรรม
1. เซอร์มารีย์-เซลีนา จันทนา พิชัย

2. นางสาวนุสบา  นิ่มนวล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
วิทยาลัยแสงธรรม
1. นายทองแดง   แก้วประกอบ

2. นายอิฏฐวรรธน์    ยิ้มสุขรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
1.  นางสาวลลิตา   บุญแดง

2. นายธนอรรถ      ไกรโหล

รางวัลชมเชย
วิทยาลัยแสงธรรม
1. นางสาวนุจรินทร์จิตต์อุทัศ

2. เซอร์กมลชนกจำปาพยุง


วิทยาลัยแสงธรรม 

1. นายณัฐนันท์   ปัญจะ

2. นายหล้า    ชอบพงไพร
วิทยาลัยแสงธรรม 

1. นายณัฐพงษ์   แสนสุริวงศ์
2. นายนิพล       พรหมสาขา ณ สกลนคร

ข่าวโดย...ครูสุดหทัย นิยมธรรม

ภาพโดย...นายวินธกร ป้องศรี และนางสาวณัฐติยา บุญรักษ์

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top