แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

การประชุมสาขาคริสตศาสนศึกษา ครั้งที่ 1/2557


การประชุมสาขาคริสตศาสนศึกษา ครั้งที่ 1/2557
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.00-11.00 น. คณะผู้รับผิดชอบสาขาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ประกอบด้วย บาทหลวง เจริญ ว่องประชานุกูล คณบดีคณะศาสนศาสตร์ บาทหลวง วัชศิลป์ กฤษเจริญ หัวหน้าสาขาฯ ซิสเตอร์สังวาล วาปีทะ ผู้อำนวยการศูนย์ศาสนธรรม อาจารย์สุดหทัย นิยมธรรม ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาฯ อาจารย์ศรัญญู พงศ์ประเสริฐสิน รองผู้อำนวยสำนักงานคณะฯ ฝ่ายวิชาการ ได้ร่วมกันประชุมเพื่อเตรียมงานสำหรับการบริการด้านการศึกษาของสาขาในปีการศึกษาใหม่ โดยได้มีพิจารณาถึงจำนวนของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี โครงการประจำปี และการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี ทั้งนี้เพื่อให้งานของสาขาได้ดำเนินไปตามวัตถุประสงค์ของสาขาฯและวิทยาลัยในการพัฒนาบุคลากรด้านศาสนาที่มีคุณภาพให้กับศาสนาและสังคมไทย

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top