แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

การแข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์ "Saengtham Bible Contest" ครั้งที่ 4

การแข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์ "Saengtham Bible Contest" ครั้งที่ 4
ขอเชิญร่วมงานวันวิชาการ
สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม
การแข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์ "Saengtham Bible Contest" ครั้งที่ 4
วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ณ วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน จ.นครปฐม
วัตถุประสงค์
1.    ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรักการอ่านพระวาจาของพระเจ้า
2.    ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม
3.    สร้างเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าในตัวเองต่อคนรอบข้าง เขตวัดและสังคมโดยรวม
4.    สร้างเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน วิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยกับสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม
5.    ส่งเสริมให้โรงเรียน วิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในงานวันวิชาการของสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
-  กำลังศึกษาอยู่ในชั้น  ป.4-6  ม.1-3  ม.4-6  และระดับอุดมศึกษา-ประชาชนทั่วไป
-  ทีมละ 2 คน  ไม่จำกัดเพศ  การแข่งขันจะทำกันเป็นทีม

พระคัมภีร์ที่ใช้ในการแข่งขัน
-     พระวรสารนักบุญยอห์น   ฉบับแปลคาทอลิก

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 27 กันยายน 2557 ในเวลาราชการ

ส่งใบสมัครพร้อมค่าลงทะเบียนทีมละ 350 บาท ได้ที่
อาจารย์สุดหทัย นิยมธรรม
วิทยาลัยแสงธรรม 20 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม ต.ท่าข้าม อ. สามพราน จ. นครปฐม 73110
โทรศัพท์  0-2429-0100 ถึง 3 โทรสาร 0-2429-0819 E-mail : christ.studies2000@gmail.com

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top