แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

วันวิชาการสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม

วันวิชาการสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม
วันวิชาการสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม
Saengtham Bible Contest ครั้งที่ 4

คณะศาสนศาสตร์ สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม โดยบาทหลวง ผศ.วัชศิลป์ กฤษเจริญ หัวหน้าสาขาวิชาฯ ร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิชาฯ ร่วมกันจัดดำเนินงานเกี่ยวกับวันวิชาการ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม Lux Mundi Aula วิทยาลัยแสงธรรม มีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด 550 คน
โดยมีบาทหลวง ดร.อภิสิทธิ์ กฤษเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในวจนพิธีกรรมเปิดงานวันวิชาการและการแข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์ Saengtham Bible Contest ครั้งที่ 4   เริ่มต้นด้วยวจนพิธีกรรมการแห่พระคัมภีร์ด้วยบทเพลง   Pilgrim Dance อ่านพระวาจาของพระเจ้า คุณพ่อเทศน์ให้ข้อคิด ประธานนักศึกษากล่าวรายงานการจัดงาน ประธานกล่าวเปิดงานและตัดริบบิ้นเปิดงานฯ สำหรับปีการศึกษานี้ทางสาขาวิชาฯ ได้จัดการแข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์ Saengtham Bible Contest ครั้งที่ 4 โดยศึกษาพระวรสารนักบุญยอห์น

มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์ แบ่งออกเป็นระดับชั้นต่างๆ ดังนี้ 
1.     ระดับประถมศึกษา ชั้นปีที่ 4-6  จำนวน 78 ทีม    
2.     ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3  จำนวน 70 ทีม
3.     ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4-6   จำนวน 47  ทีม    
4.     ระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป จำนวน 12 ทีม

โรงเรียนต่างๆ ที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมงานมีดังนี้
1)    อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ = 23 โรงเรียน คือ ซางตาครู้สศึกษา, พระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง,เซนต์ราฟาแอล, ราษฎร์บำรุงศิลป์, วาสุเทวี, อัสสัมชัญคอนแวนต์ (สีลม), พระหฤทัยคอนแวนต์,มาลาสวรรค์พิทยา, อัสสัมชัญแผนกประถม, เซนต์คาเบรียล, พระหฤทัยดอนเมือง, แม่พระประจักษ์ สองพี่น้อง, ยอแซฟ อยุธยา, พระมารดานิจจานุเคราะห์, ยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกชาย, ยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกEP,ยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกหญิง, เซนต์ดอมินิก, กุหลาบวิทยา, มารีย์อุปถัมภ์, นักบุญเปโตร, อัสสัมชัญศึกษา, เซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ เมืองทองธานี
2)    สังฆมณฑลราชบุรี = 13 โรงเรียน คือ ดรุณาราชบุรี, ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา, เทพวิทยา, ธีรศาสตร์, เรืองวิทย์พระหฤทัย, นารีวุฒิ, วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค, เซนต์โยเซฟ เพชรบุรี, อุดมวิทยา,  นารีวิทยา, วังตาลวิทยา, เทพินทร์พิทยา, วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง
3)    สังฆมณฑลจันทบุรี = 4 โรงเรียน คือ อัสสัมชัญศรีราชา, ปรีชานุศาสน์, ดาราสมุทร ศรีราชา, สตรีมารดาพิทักษ์
4)    สังฆมณฑลนครราชสีมา = 1 ศูนย์ฯ คือ ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา


การแข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์ในภาคเช้ามี บาทหลวง ผศ.ทัศไนย์ คมกฤส และบาทหลวง ผศ.วัชศิลป์ กฤษเจริญ เป็นประธานการแข่งขันฯ และภาคบ่ายมีบาทหลวงธรรมรัตน์ เรือนงาม และอาจารย์มนต์สิงห์ ไกรสมสุข เป็นประธานในการแข่งขันฯ และมีบาทหลวงเจริญ ว่องประชานุกูล คณบดีคณะศาสนศาสตร์ เป็นผู้มอบรางวัลและประธานการปิดพิธีงานวันวิชาการฯ นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการ ผู้ตรวจข้อสอบ ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณพ่อ อาจารย์ และคุณครูดังนี้ 1) คุณพ่อวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน อาจารย์ประจำวิทยาลัยแสงธรรมและคุณพ่อผู้ดูแลสามเณรใหญ่ชั้นปี 2) อาจารย์ศรัญญู พงศ์ประเสริฐสิน รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะฯ ฝ่ายวิชาการ 3) คุณจิตรา กิจเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร 4) คุณลลิตา  กิจประมวล ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม  5) คุณชวนชม อาจณรงค์ ครูคำสอนจากสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี และ 6) คุณพิมพิไล ตั้งเมธากุล ครูคำสอนจากวัดนักบุญเปโตร


E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top