แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

ผลการแข่งขันพระคัมภีร์ Saengtham Bible Contest ครั้งที่ 4

ผลการแข่งขันพระคัมภีร์
Saengtham Bible Contest ครั้งที่ 4


ระดับชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 4 – 6
1.รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
สังฆมณฑลราชบุรี  โรงเรียนนารีวุฒิ
1.  เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  นิธิธันยวัชร์
2.  เด็กหญิงสิรีธร  ใจกาวิล

2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
สังฆมณฑลจันทบุรี โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
1.  เด็กหญิงรมิตา  ประสมผล
2.  เด็กหญิงปุญญิศา  อาษากิจ

3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โรงเรียนนักบุญเปโตร
1. เด็กชายศักดา  กิจเจริญ
2. เด็กชายสุริยา  กิจบำรุง

4.รางวัลชมเชย
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล   
1.  เด็กชายอชิระ  สิรสุนทร
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สิรสุนทร

สังฆมณฑลจันทบุรี โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา   
1. เด็กหญิงชัญญานุช  เนื่องจำนง
2. เด็กชายกิตติกานต์  ค้าแหวน


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
1.รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
สังฆมณฑลจันทบุรี โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์    
1.  เด็กหญิงสุภนิชา  สัตยมุข
2.  เด็กหญิงเกศราภรณ์  บุศยเพศ

2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
สังฆมณฑลจันทบุรี  โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์       
1.  เด็กหญิงปุ๊เปีย  หม่อแลกู่
2.  เด็กหญิงบุญญาวาส  ชาววิวัฒน์

3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกชาย   
1.  เด็กชายอานันท์  เจษฎาพงศ์ภักดี
2.  เด็กชายสรคมน์  สุขสุถ้อย

4.รางวัลชมเชย
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์   
1.  เด็กหญิงกฤติยา  จำปาจันทร์
2.  เด็กหญิงชญาณิศา  วราวัฒนธำรง

สังฆมณฑลจันทบุรี โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์       
1. เด็กหญิงพัชนิดา  จำหน่ายผล
2. เด็กหญิงวริศรา  กมุทะรัตน์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 4 – 6
1.รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
สังฆมณฑลจันทบุรี โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์        
1.  นางสาวกฤษติยากรณ์    สิงโตสิริ
2.  นางสาวกมลวรรณ เกตุพันธ์

2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกชาย    
1.  นายศรัณย์  รตะสุขารมย์
2.  นายกรณัฐ  ผิวเกลี้ยง

3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์   
1.  นางสาวณิชากร  ชูศรี
2.  นางสาวพงษ์นภา  ตรีมรรคา

4.รางวัลชมเชย
สังฆมณฑลราชบุรี โรงเรียนนารีวุฒิ           
1.  นางสาวนพวรรณ  เล้าสินวัฒนา
2.  นางสาวชวดี  กิจบำรุง
สังฆมณฑลจันทบุรี โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา   
1.  นายพงศกร  วนิชอาภาพรรณ์
2.  นายศุภวิชญ์  กิจกาญจน์

ระดับชั้นอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป
1.รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
วิทยาลัยแสงธรรม    
1. นางสาวน้ำฝน  โว่ยแม้
2. นางสาวบุศรินทร์  ศรชัยปัญญา

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
วิทยาลัยแสงธรรม    
1.  นายอัครนนท์  กิจเจริญ
2.  นายสาโรช  เมธีพิทักษ์กุล

2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
วิทยาลัยแสงธรรม                    
1.  นายณัฐนันท์  ปัญจะ
2.  นายหล้า  ชอบพงไพร

3.รางวัลชมเชย
มหาวิทยาลัยมหิดล                    
1.  นายชิษณุพงศ์  ตั้งเมธากุล

วิทยาลัยแสงธรรม
1.  นางสาวนุจรินทร์  จิตต์อุทัศ
2.  นางสาวสโรศีณีย์  เบรัตนกุล

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top