แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

การแข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์ "Saengtham Bible Contest ครั้งที่ 5"

ขอเชิญร่วมงานวันวิชาการสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา
วิทยาลัยแสงธรรม ปีการศึกษา 2558

การแข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์
"Saengtham Bible Contest ครั้งที่ 5"

หนังสือกิจการอัครสาวก
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ณ วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม
:::: จดหมาย ::: รายละเอียดการแข่งขัน ::: ใบตอบรับ ::::

คณะศาสนศาสตร์ สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม จะจัดงานวันวิชาการ การแข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์ ครั้งที่ 5 และภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมฐานพระคัมภีร์และความรู้ด้านคริสตศาสนธรรมโดยนักศึกษา ดังนั้นขอเชิญโรงเรียน วิทยาลัย ทุกสังฆมณฑลที่มีนักเรียน เยาวชน หรือผู้สนใจเข้าร่วมงานฯ ส่งใบตอบรับหรือติดต่อได้ที่ อาจารย์สุดหทัย นิยมธรรม วิทยาลัยแสงธรรม โทรศัพท์ 0-2429-0100 ถึง 3 โทรสาร 0-2429-0819 E-mail : christ.studies2000@gmail.com

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top