แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

Saengtham Bible Contest ครั้งที่ 5

Saengtham Bible Contest 5
วันวิชาการสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม

Saengtham Bible Contest ครั้งที่ 5

             คณะศาสนศาสตร์ สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม โดยบาทหลวง ผศ.วัชศิลป์ กฤษเจริญ หัวหน้าสาขาวิชาฯ ร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิชาฯ ร่วมกันจัดดำเนินงานเกี่ยวกับวันวิชาการ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุม Lux Mundi Aula วิทยาลัยแสงธรรม มีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดประมาณ 500 คน

         โดยมีบาทหลวง ผศ.ดร.อภิสิทธิ์ กฤษเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในวจนพิธีกรรมเปิดงานวันวิชาการและการแข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์ Saengtham Bible Contest ครั้งที่ 5 เริ่มต้นด้วยการร่วมวจนพิธีกรรม ประธานนักศึกษากล่าวรายงานการจัดงาน และตัดริบบิ้นเปิดงานฯ สำหรับปีการศึกษานี้ทางสาขาวิชาฯ ได้จัดการแข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์โดยศึกษาหนังสือกิจการอัครสาวก

มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์ แบ่งออกเป็นระดับชั้นต่าง ๆ รวม 158 ทีม ดังนี้  
1. ระดับประถมศึกษา ชั้นปีที่ 4-6  จำนวน 48 ทีม     
2. ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3  จำนวน 53 ทีม
3. ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4-6   จำนวน 49  ทีม     
4. ระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป จำนวน 8 ทีม

โรงเรียนต่างๆ ที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมงานมีดังนี้
    1)อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ = 15 โรงเรียน คือ โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร, โรงเรียนนักบุญเปโตร, โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกหญิง, โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์, โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์, โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์, โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล, โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์, โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์, โรงเรียนเซนต์คาเบรียล, โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์, โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา, โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกชายและEP, โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์, โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
    2)สังฆมณฑลราชบุรี = 7 โรงเรียน โรงเรียนดำเนินวิทยา, โรงเรียนอุดมวิทยา, โรงเรียนดรุณานุเคราะห์, โรงเรียนธีรศาสตร์, วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค, โรงเรียนดรุณาราชบุรี, วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง
    3)สังฆมณฑลจันทบุรี = 5 โรงเรียน คือ โรงเรียนปรีชานุศาสน์, โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี, โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา, โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี, โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

              การแข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์ในภาคเช้ามี บาทหลวง ผศ.ดร.ทัศไนย์ คมกฤส และบาทหลวง ผศ.วัชศิลป์ กฤษเจริญ เป็นประธานการแข่งขันฯ และภาคบ่ายมีบาทหลวงวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน  และอาจารย์มนต์สิงห์ ไกรสมสุข เป็นประธานในการแข่งขันฯ และมีบาทหลวงเจริญ ว่องประชานุกูล คณบดีคณะศาสนศาสตร์ เป็นผู้มอบรางวัลและประธานการปิดพิธีงานวันวิชาการฯ นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการ ผู้ตรวจข้อสอบ ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณพ่อ อาจารย์ และคุณครูดังนี้
1) คุณพ่อพิริยะ ไชยมุกดาสกุล  อาจารย์พระคัมภีร์ วิทยาลัยแสงธรรม
2) อาจารย์ศรัญญู พงศ์ประเสริฐสิน รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะฯ ฝ่ายวิชาการ
3) คุณจิตรา กิจเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร
4) คุณลลิตา กิจประมวล    ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม  
5) คุณชวนชม อาจณรงค์ ครูคำสอนจากสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
6) คุณพิมพิไล ตั้งเมธากุล ครูคำสอนจากวัดนักบุญเปโตร

ผลการแข่งขันพระคัมภีร์ Saengtham Bible Contest ครั้งที่ 5
ระดับชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 4 – 6
1.รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  โรงเรียนนักบุญเปโตร     
1.  เด็กชายปัญญา ขัดทา
2.  เด็กหญิงพักตร์วลัย  สุขสมัย

2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล    
1.  เด็กชายอชิระ  สิรสุนทร
2.  เด็กหญิงณัฏฐณิชา สิรสุนทร

3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
สังฆมณฑลจันทบุรี โรงเรียนปรีชานุศาสน์        
1. เด็กหญิงเกณิกา  เอียดเกลี้ยง
2. เด็กชายปุณยรัตน์  แก้วฟ้า
    4.รางวัลชมเชย
สังฆมณฑลจันทบุรี โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
1. เด็กหญิงธนวรรณ  เครือแจ้ง
2. เด็กชายธวัทชัย  ทาชมพู

สังฆมณฑลราชบุรี โรงเรียนดำเนินวิทยา            
1.  เด็กหญิงเกวลิน  รจนา
2. เด็กหญิงภัทรวดี  ไทยสนธิ


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

1.รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกชายและEP    
1.  เด็กชายศักดา  กิจเจริญ
2.  เด็กชายสุริยา  กิจบำรุง

2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โรงเรียนนักบุญเปโตร    
1.  เด็กหญิงแก้วทิพย์  คุณภัทรสกุล
2.  เด็กชายภาณุพงศ์  จันทร์เทศ

3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกชายและEP    
1.  เด็กชายปิยราษฎร์  สุริยะมงคล
2.  เด็กชายฐาปกรณ์  เจริญน้ำทองคำ

4.รางวัลชมเชย
สังฆมณฑลจันทบุรี โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์            
1.  นางสาวธรรมเกสร  สายพรหม
2.  นางสาวสุภาวดี  ต๊ะแช

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์    
1. เด็กหญิงมณฑกานต์  ตรีมรรคา
2. เด็กหญิงพิมอุษา ยิ้มละมัย


ระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 4 – 6

1.รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกชายและEP    
1.  นายอานันท์  เจษฎาพงศ์ภักดี
2.  นายสรคมน์  สุขสุถ้อย

2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์    
1.  นางสาวณิชากร  ชูศรี
2.  นางสาวลัดดามาศ  แซ่โซ้ง

3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี    
1.  นางสาวกมลวรรณ  เกตุพันธ์
2.  นางสาววิภา  แซ่ซี

4.รางวัลชมเชย
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกชายและEP    
1. นายจิรัฐโชติ  อรรควรพันธ์
2. นายณัฐวัฒน์  กิจเจริญ

ระดับชั้นอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป

1.รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
สังฆมณฑลจันทบุรี โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี    
1.  คุณครูใจฟ้า  อินทศร
2.  คุณครูสหาย  สุระเสียง

2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
สามเณราลัยนักบุญยอแซฟฯ    
1.  นายกรณัฐ  ผิวเกลี้ยง
2.  นายเสรฐวุฒิ  คำบัว

3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
       วิทยาลัยแสงธรรม        
1. นายอัครนนท์  กิจเจริญ
2. นายสาโรช  เมธีพิทักษ์กุล
4.รางวัลชมเชย
วิทยาลัยแสงธรรม
1. นายชลิต  อนันต์วิไล
2. นางสาวเกศรินทร์  ฤทธิ์เนติกุล

             วิทยาลัยแสงธรรม            
1.  นายณัฐพงษ์  พรหมทอง
2.  นายเชาว์  ประทุมปี


E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top