แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

ประชาสัมพันธ์ Saengtham Bible Contest ครั้งที่ 6


สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม จะจัดกิจกรรมในโอกาสวันวิชาการของสาขาวิชาฯ Saengtham Bible Contest ครั้งที่ 6 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ วิทยาลัยแสงธรรม

::: จดหมาย ::: รายละเอียดการแข่งขัน ::: กำหนดการ ::: ใบสมัคร :::


โดยมีวัตถุประสงค์
1. ส่งเสริมให้นักศึกษาในสาขาวิชาฯ ได้บูรณาการด้านวิชาการออกมาในรูปของกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านพระคัมภีร์
2. เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการในสาขาวิชาฯ ให้กับผู้ที่สนใจสามารถศึกษาหาความรู้ได้
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน วิทยาลัย และองค์กรภายนอกกับสาขาวิชาฯ

        การแข่งขันการตอบคาถามพระคัมภีร์ฯ ปีนี้จะใช้หนังสือพระวรสารนักบุญลูกา (พระคัมภีร์คาทอลิกฉบับสมบูรณ์) โดยมีประเภทของการแข่งขันดังนี้
ประเภทที่ 1 : การแข่งขันตอบคาถามพระคัมภีร์พระวรสารนักบุญลูกา 3 ระดับชั้น คือ
1) ระดับชั้น ป. 4 -6
2) ระดับชั้น ม. 1 -3
3) ระดับชั้น ม. 4 -6

ประเภทที่ 2 : การแข่งขันในรูปแบบอื่นๆ
ระดับชั้น ป. 1 – 3 แข่งขันปั้นดินน้ามัน
ระดับชั้น ป. 4 – 6 แข่งขันวาดภาพระบายสี
ระดับชั้น ม. 1 - 3 แข่งขันประกวดร้องเพลง
ระดับชั้น ม. 4 – 6 แข่งขันการประกวดสุนทรพจน์

          ดังนั้น หากทาง โรงเรียน ฝ่ายงานฯ ศูนย์ฯ ต่างๆ ที่มีเด็ก เยาวชน หรือผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันพระคัมภีร์ “Saengtham Bible Contest ครั้งที่ 6” สามารถส่งใบสมัครได้ที่ อาจารย์สุดหทัย นิยมธรรม วิทยาลัยแสงธรรม โทรศัพท์ 0-2429-0100 ถึง 3โทรสาร 0-2429-0819 E-mail : christ.studies2000@gmail.com ส่งใบสมัครภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top