แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
      เมื่อวันที่ 15-18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ วิทยาลัยแสงธรรม โดยมีคณะกรรมการฯ คือ อาจารย์ ดร.ประทีป ฉัตรสุภาค์, ผศ.ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์ และ ผศ.ดร.ภัทรียา กิจเจริญ ได้มาตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ 4 หลักสูตร คือ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา, สาขาวิชาเทววิทยา, สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา และสาขาวิชาเทวจริยธรรม


ข่าว โดย อ.สุดหทัย นิยมธรรม  

ภาพ โดย นายทีปกร กิจสวัสดิ์

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top