แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

อบรมและฟื้นฟูชีวิตจิตครูคำสอน ปีการศึกษา 2560

อบรมต่อเนื่องชีวิตจิตครูคำสอน ประจำปีการศึกษา 2560 นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม
    อบรมและฟื้นฟูชีวิตจิตครูคำสอน ปีการศึกษา 2560 ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษาชั้นปีที่ 1-4 จำนวน 65 คนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560 ในภาคเช้า:ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและการอบรม ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(ชาย) จ.ปทุมธานี โดยแบ่งนักศึกษาออกเป็น 3 กลุ่มเข้าร่วมและจัดกิจกรรมให้กับผู้ป่วยฯ ดังนี้ 1.การฝึกทักษะกล้ามเนื้อ 2.การพัฒนาอาชีพ และ 3.ทักษะชีวิต

    ภาคบ่าย: นำนักศึกษาเดินทางไปวัดนักบุญเปาโล บ้านนา เพื่อรับประทานอาหารเที่ยง จัดกิจกรรมไตร่ตรอง และอำลานักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รุ่นที่15) สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ซึ่งจะออกไปฝึกสอนตามโรงเรียนในภาคเรียนที่ 2 จำนวน 13 คน และจบด้วยการร่วมพิธีบูชาขอบคุณโดย...บาทหลวง ผศ.ดร.วัชศิลป์ กฤษเจริญ ขอขอบคุณคุณพ่อประชาชาติ ปรีชาวุฒิ เจ้าอาวาส ซิสเตอร์ ดร.เยาวลักษณ์ รอดงาม ผอ.รร.มาลาสวรรค์พิทยา และคณะครูที่อนุญาตให้ใช้สถานที่สำหรับจัดอบรม ให้การต้อนรับและบริการพวกเราเป็นอย่างดี


E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top