แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

คณะศาสนศาสตร์ สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา รับสมัครนักศึกษาใหม่


ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่

คณะศาสนศาสตร์ สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา
วิทยาลัยแสงธรรมปีการศึกษา 2561


          
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม และวิทยาลัยแสงธรรมได้ร่วมมือกันดำเนินการเปิดหลักสูตรคริสตศาสนศึกษา โดยทบวงมหาวิทยาลัยอนุมัติให้ดำเนินการเปิดหลักสูตรนี้ได้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 เป็นต้นมา หลังจากที่วิทยาลัยได้ดำเนินการเปิดการเรียนการสอนสาขาวิชาฯ นี้ก็ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเรื่อยมา ซึ่งปัจจุบันผู้ที่จบการศึกษาจะได้รับปริญญาตรี : คณะศาสนศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา หลักสูตร 5 ปี (Bachelor of Education Program in Christian Studies) :กศ.บ. (คริสตศาสนศึกษา)เพื่อผลิตบุคลากรผู้นำทางศาสนาในชุมชนคริสต์ (คาทอลิก) คณะนักบวช ครูจิตตาภิบาล ครูสอนคริสต์ศาสนา ครูคำสอน และฆราวาสผู้สนใจให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านศาสนาและเทววิทยา ทักษะในการสอนคริสต์ศาสนาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานคาทอลิก วัด และโรงเรียนต่างๆ โดยผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรฯนี้จะเป็นครูสอนคริสตศาสนธรรมที่มีคุณวุฒิโดยเฉพาะและการได้รับใบประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

ในปีการศึกษา 2561 จะเปิดรับสมัครนักศึกษา
ตั้งแต่บัดนี้ถึง  วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2561

ติดต่อได้ที่ : วิทยาลัยแสงธรรม  20 หมู่ 6 ถ. เพชรเกษม ต. ท่าข้าม อ. สามพราน จ. นครปฐม 73110
โทรศัพท์ 0-2429-0100-3  โทรสาร 0-2429-0819 E-mail : christ.studies2000@gmail.com

รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
จดหมายหมายประชาสัมพันธ์การรับสมัคร / รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ /
ใบสมัครเรียน / ใบรับรอง

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top