แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

งานวันวิชาการ Saengtham Bible Contest ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561

งานวันวิชาการ Saengtham Bible Contest ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561
       งานวันวิชาการ Saengtham Bible Contest ครั้งที่ 8 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ วิทยาลัยแสงธรรม โดยมีนักศึกษาในสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา และสาขาวิชาเทววิทยา ได้ร่วมกันดำเนินงานจัดงานวันวิชาการฯ

       เริ่มด้วยวจนพิธีกรรมโดย บาทหลวง ผศ.ดร.อภิสิทธิ์ กฤษเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดงาน และ บาทหลวง ผศ.ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ เป็นประธานปิดงาน ภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย ประเภทที่ 1 : การจัดแข่งขันพระคัมภีร์ระดับ ป.4-6, ม.1-3, ม,4-6 ประเภทที่ 2 : การจัดแข่งขันพระคัมภีร์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน, การวาดภาพระบายสี, การเล่าเรื่องในพระคัมภีร์, การประกวดร้องเพลงหมู่, การประกวดสื่อคำสอนป๊อบอัพ, การประกวดเขียนเรียงความ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมฐานต่างๆจากคณะนักบวช 7 ฐาน และการออกร้านขายของจากศูนย์คริสตศาสนธรรม ระดับชาติ ซึ่งการจัดงาน Saengtham Bible Contest ครั้งที่ 8 ในปีนี้ให้ศึกษาบทจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2 วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ คือ
1) ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรักการอ่านพระวาจาของพระเจ้า
2) ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม
3) สร้างเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าในตัวเองต่อคนรอบข้าง เขตวัดและสังคม โดยรวม
4) เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน วิทยาลัย และองค์กรภายนอก
5) ส่งเสริมให้โรงเรียน วิทยาลัย และองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในงานวันวิชาการของวิทยาลัยแสงธรรม

        ในวันนี้มีนักเรียนจำนวน 544 คน ซิสเตอร์/ คุณครูจำนวน 105 คน นักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม 115 คน คุณพ่อ อาจารย์ เจ้าหน้าที่จากศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ, ราชบุรี และจันทบุรี จำนวน 28 คน รวมมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้นจำนวน 792 คน และมีโรงเรียนที่เข้าร่วมงานทั้งสิ้นจำนวน 29 โรงเรียน จาก 4 สังฆมณฑล ดังต่อไปนี้

       อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (จำนวน 16 โรงเรียน) : โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล, โรงเรียนเซนต์แมรี่ สมุทรปราการ, โรงเรียนเซนต์แมรี่ สมุทรปราการ, โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์, โรงเรียนนักบุญเปโตร, โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา, โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์, โรงเรียนวาสุเทวี, โรงเรียนบอสโกพิทักษ์, โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี, โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน, โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกชาย, โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี, โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์, โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล, โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์, โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง

         สังฆมณฑลราชบุรี (จำนวน 6 โรงเรียน) : โรงเรียนดำเนินวิทยา, โรงเรียนวันทามารีอา, โรงเรียนดรุณาราชบุรี, วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี, วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค, โรงเรียนดรุณานุเคราะห์

        สังฆมณฑลจันทบุรี (จำนวน 5 โรงเรียน) : โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา, โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์, โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย, โรงเรียนปรีชานุศาสน์, โรงเรียนเทวรักษ์ ปราจีนบุรี

        สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี (จำนวน 2 โรงเรียน) : โรงเรียนเทพมิตรศึกษา, โรงเรียนอรุณวิทยา

       และขอขอบคุณผู้สนับสนุนการแข่งขัน Saengtham Bible Contest ครั้งที่ 8 คือ สถาบันแสงธรรม ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน อธิการบดี/ผู้บริหารจากสถาบันต่างๆ คุณครู นักศึกษาทุกท่านที่ได้มาร่วมงาน และคณะนักบวชทุกคณะที่ได้มาร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้

สามารถดาวน์โหลดดูผลการแข่งขันประเภทต่างๆได้ที่นี่

001 ผลการแข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์ ป.4-ม.6 ปี 2561

002 ผลการแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ป.1-3 ปี 2561

003 ผลการแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-6 ปี 2561

004 ผลการแข่งขันเล่าเรื่องพระคัมภีร์ ม.1-3 ปี 2561

005 ผลการแข่งขันประกวดร้องเพลงหมู่ ม.4-6 ปี 2561

006 ผลการแข่งขันประกวดสื่อป๊อบอัพตั้งโต๊ะ

007 ผลการแข่งขันประกวดเรียงความ ปี 2561 

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top