แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

พิธีประสาทปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561

พิธีประสาทปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561
    พิธีประสาทปริญญาบัตร บัณฑิตคณะศาสนศาสตร์ สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา รุ่นที่ 14 และ รุ่นที่ 15 โดยพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ กรรมการสภาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณและประสาทปริญญาบัตร เมื่อวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ วิทยาลัยแสงธรรม ขอร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกคนในโอกาสนี้ด้วย

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top