พิธีประสาทปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561

พิมพ์

พิธีประสาทปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561
    พิธีประสาทปริญญาบัตร บัณฑิตคณะศาสนศาสตร์ สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา รุ่นที่ 14 และ รุ่นที่ 15 โดยพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ กรรมการสภาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณและประสาทปริญญาบัตร เมื่อวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ วิทยาลัยแสงธรรม ขอร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกคนในโอกาสนี้ด้วย

2018_15dec01.jpg 2018_15dec02.jpg 2018_15dec03.jpg

2018_15dec04.jpg 2018_15dec05.jpg 2018_15dec06.jpg

2018_15dec07.jpg 2018_15dec08.jpg 2018_15dec09.jpg

2018_15dec10.jpg 2018_15dec11.jpg 2018_15dec12.jpg

2018_15dec13.jpg 2018_15dec14.jpg 2018_15dec15.jpg

2018_15dec16.jpg 2018_15dec17.jpg 2018_15dec18.jpg

2018_15dec19.jpg 2018_15dec20.jpg 2018_15dec21.jpg

2018_15dec22.jpg 2018_15dec23.jpg 2018_15dec24.jpg