แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

บัณฑิตครูคำสอน รุ่น 3.

วิทยาลัยแสงธรรม ร่วมกับ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการอบรมคริสตศาสนธรรม ซึ่งมีศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม สามพราน เป็นผู้ร่วมดำเนินการ ได้เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะศาสนศาสตร์ สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา เพื่อผลิตบุคลากรครูในสาขาวิชาด้านศาสนา ให้เป็นผู้มีความสามารถในการถ่ายทอดคุณธรรมจริยธรรมตามหลักคำสอนของคริสตศาสนาให้กับบรรดาเด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ และบิดามารดา อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้โดยการอนุมัติจากสภาวิทยาลัยแสงธรรม และได้รับการพิจารณาจากทบวงมหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิดดำเนินการเรียนการสอนได้ในปีการศึกษา 2543 เป็นต้นไป และคณะกรรมการสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 8/2545 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2545 มีมติให้การรับรองมาตรฐาน การศึกษา สาขาวิชาคริสต ศาสนศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นไป (คู่มือการศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม หน้า 5-6) อนึ่ง มีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษานี้จำนวน 3 รุ่นแล้ว คือ ปีการศึกษา2547 รุ่นที่ 1 จำนวน 25 คน ปีการศึกษา 2548 รุ่นที่ 2 จำนวน 11 คน และ ปีการศึกษา 2549 รุ่นที่ 3 จำนวน 9 คน มีพิธีประสาทปริญญาบัตรในวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม ศกนี้ โดยมีพระสังฆราช ประธาน ศรีดารุณศีล ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสามเณราลัยและกระแสเรียกเป็นประธาน ณ วิทยาลัยแสงธรรม

บัณฑิตครูคำสอน (รุ่นที่ 3)

ชื่อ

นามสกุล

 

สถานที่ทำงาน

นางสาวทิพอนงค์

รัชนีลัดดาจิต

(เกียรตินิยม อันดับ 1)

ศึกษาต่อปริญญาโทมหาวิทยาลัยราชภัฏ กาญจนบุรี

นางสาวสายรุ้ง

ศรีสงคราม

(เกียรตินิยม อันดับ 2)

ร.ร. ดรุณาราชบุรี จ. ราชบุรี

ซิสเตอร์พิทักษ์ไพร

ด้วงทอง

(เกียรตินิยม อันดับ 2)

ศูนย์คริสตศาสนธรรมอุบลราชธานี

สามเณรอนุชา

ถาวร

(เกียรตินิยม อันดับ 2)

นวกสถาน เดอ มงฟอร์ต สันทราย จ. เชียงใหม่

นางสาวทรัพย์สิวดี

สายสำลี

 

ร.ร. อุปถัมภ์วิทยาพนม จ. สุราษฎร์ธานี

นางสาวกมลชนก

บุญไสย์

 

ร.ร. ดรุณานุเคราะห์ จ. สมุทรสงคราม

.นางสาวอุษา

สังขรัตน์

 

ร.ร. ธีรศาสตร์ จ. ราชบุรี

สามเณรสิทธิโชค

บุญเวิน

 

นวกสถาน เดอ มงฟอร์ต สันทราย จ. เชียงใหม่

นางสาวดมิศรา

ชุ้นกตัญญู

 

ร.ร.พระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพฯ

อย่างไรก็ดี พระศาสนจักรเห็นถึงความสำคัญของกระแสเรียกการเป็นครูคำสอน (เทียบ GDC 231) "ในปัจจุบันเนื่องจากมีบรรพชิตน้อยลงสำหรับเทศน์สอนและทำงานอภิบาล คริสตชนซึ่งมีจำนวนมาก หน้าที่ของผู้สอนคำสอนจึงมีความสำคัญมาก ฉะนั้นการอบรมผู้สอนคำสอนจึงต้องทำอย่างดี และให้เหมาะกับความเจริญทางวัฒนธรรมจนเขาสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีที่สุดในฐานะเป็นผู้ร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพของพระสงฆ์"(AG17) ดังนั้นเราจึงต้องร่วมมือกัน ส่งเสริมให้มีบุคลากรครูด้านคริสตศาสนธรรมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งๆ ขึ้นต่อไป

พิธีมอบปริญญาบัตรแก่นักศึกษาคริสตศาสตร์

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top