แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

สัมมนา : บทบาทของเทววิทยาจริยศาสตร์ในการอบรมสามเณร

สัมมนา : บทบาทของเทววิทยาจริยศาสตร์ในการอบรมสามเณรคณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาจัดการสัมนาวิชาการเมื่อวันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2553 ในหัวข้อ "The Role of Moral Theology in Seminary Formation": บทบาทของเทววิทยาจริยศาสตร์ในการอบรมสามเณร โดยมี Fr.Eric Marcelo Genilo,SJ เป็นวิทยากร

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top