การสอบหัวข้อการค้นคว้าอิสระ

พิมพ์
การสอบหัวข้อการค้นคว้าอิสระ
ของนักศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม รุ่นที่ 1
          สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม   ดำเนินการสอบหัวข้อการค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม แผน ข. รุ่นที่ 1  เมื่อวันที่ 20-27 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมคณาจารย์ อาคารเรียน วิทยาลัยแสงธรรม   การสอบหัวข้อการค้นคว้าอิสระดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยความร่วมมือและความมีน้ำใจ อันดี จากคณะกรรมการสอบทุกท่าน ซึ่งทางคณะศาสนศาสตร์ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
2011_20-27sep01.jpg 2011_20-27sep02.jpg 2011_20-27sep03.jpg

2011_20-27sep04.jpg 2011_20-27sep05.jpg