แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาสาขาวิชาเทววิทยา

ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาสาขาวิชาเทววิทยา
เมื่อวันพุธที่  22 กุมภาพันธ์  2560  แผนกนักศึกษาได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาสาขาวิชาเทววิทยา ระดับปริญญาตรีและสาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม ระดับปริญญาโท  นักศึกษาที่เตรียมตัวจบในปี พ.ศ. 2560   โดย บาทหลวงเจริญ ว่องประชานุกุล  อธิการสถาบัน/คณบดีคณะศาสนศาสตร์ 

   เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ เรื่อง อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของวิทยาลัยแสงธรรม  ณ ห้องประชุมสภาวิทยาลัย  อาคารเรียนวิทยาลัยแสงธรรม

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top