schead02

กิจกรรมฉลอง 70 ปี ครองราชย์ ด้วยจงรักและภักดี

กิจกรรมฉลอง 70 ปี  ครองราชย์  ด้วยจงรักและภักดี
วันพฤหัสบดีที่ 15  กันยายน  2559  ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ ร่วมกับสโมสรนักศึกษา  วิทยาลัยแสงธรรม จัดกิจกรรมฉลอง 70 ปี ครองราชย์ ด้วยจงรักและภักดี  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี   โดยการรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวกันของบุคลากร ช่วยกันปูหญ้าสนาม ที่วิทยาลัยแสงธรรม

  ซึ่งเป็นสนามที่เล่นกีฬา และจัดกิจกรรมกลางแจ้ง  สำหรับนักศึกษาและประชาชนภายนอกวิทยาลัยเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษา มีความเมตตา เสียสละ  และอุทิศตน ในฐานะที่เตรียมตัวเป็นผู้อภิบาลและผู้นำในสังคม โดยมีบรรดาผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกันปูหญ้าในครั้งนี้

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top