กิจกรรมฉลอง 70 ปี ครองราชย์ ด้วยจงรักและภักดี

พิมพ์

กิจกรรมฉลอง 70 ปี  ครองราชย์  ด้วยจงรักและภักดี
วันพฤหัสบดีที่ 15  กันยายน  2559  ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ ร่วมกับสโมสรนักศึกษา  วิทยาลัยแสงธรรม จัดกิจกรรมฉลอง 70 ปี ครองราชย์ ด้วยจงรักและภักดี  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี   โดยการรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวกันของบุคลากร ช่วยกันปูหญ้าสนาม ที่วิทยาลัยแสงธรรม

  ซึ่งเป็นสนามที่เล่นกีฬา และจัดกิจกรรมกลางแจ้ง  สำหรับนักศึกษาและประชาชนภายนอกวิทยาลัยเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษา มีความเมตตา เสียสละ  และอุทิศตน ในฐานะที่เตรียมตัวเป็นผู้อภิบาลและผู้นำในสังคม โดยมีบรรดาผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกันปูหญ้าในครั้งนี้

2016_15-2sep001.JPG 2016_15-2sep002.JPG 2016_15-2sep003.JPG

2016_15-2sep004.JPG 2016_15-2sep005.JPG 2016_15-2sep006.JPG

2016_15-2sep007.JPG 2016_15-2sep008.JPG 2016_15-2sep009.JPG

2016_15-2sep010.JPG 2016_15-2sep011.JPG 2016_15-2sep012.JPG

2016_15-2sep013.JPG 2016_15-2sep014.JPG 2016_15-2sep015.JPG

2016_15-2sep016.JPG 2016_15-2sep017.JPG 2016_15-2sep018.JPG