แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

บุคลากรแผนกพัฒนาและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

แผนกพัฒนาและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

sudhathai


  หัวหน้าแผนกพัฒนาและเผยแพร่

           ผลงานทางวิชาการ

  (ภาษาไทย) อาจารย์สุดหทัย  นิยมธรรม
  (ภาษาอังกฤษ) Miss.Sudhathai Niyomtham
  


 

ประวัติการศึกษา

มหาวิทยาลัย  ปริญญา  สาขาวิชา
ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม (ซีซี) อนุปริญญา วิชาคำสอน
วิทยาลัยมารดาพระศาสนจักร กรุงโรม อิตาลี ปริญญาตรี

คริสตศาสนศึกษา

(คำสอนแพร่ธรรม)

มหาวิทยาลัยอูร์บาเนียนา กรุงโรม อิตาลี ปริญญาโท

คำสอนแพร่ธรรม

และศาสนสัมพันธ์

 

 

 

    งานพัฒนาและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

    (ภาษาไทย) นางสาว สุกานดา วงศ์เพ็ญ
    (ภาษาอังกฤษ) Miss.Sukanda Wongphen

 

 

 

 ประวัติการศึกษา

มหาวิทยาลัย ปริญญา สาขาวิชา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ศศ.บ.   ออกแบบนิเทศศิลป์

 

elements-or-rule-lines.png

คุณโสภาพรรณ พลายเถื่อน


  งานส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์

  (ภาษาไทย) นางสาวโสภาพรรณ พลายเถื่อน
  (ภาษาอังกฤษ) Miss.Sopapun phaituen

 

 

ประวัติการศึกษา

มหาวิทยาลัย ปริญญา สาขาวิชา
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  บช.บ. การบัญชี

      

  Sriwanna

 

                   งานการพิมพ์                   

    (ภาษาไทย) นางสาว ศรีวรรณา  สามนารี

    (ภาษอังกฤษ) Miss.Sriwanna  Samnaree


ประวัติการศึกษา

มหาวิทยาลัย ปริญญา สาขาวิชา
     

 E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top