แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

บุคลากรสำนักส่งเสริมและพัฒนาฯ

บุคลากรศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการ

บาทหลวงเจริญ ว่องประชานุกูลผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการ

(ภาษาไทย) บาทหลวงเจริญ ว่องประชานุกูล
(ภาษาอังกฤษ) Rev.Charoen Vongprachanukulประวัติการศึกษา

วิทยาลัยแสงธรรม      ศศ.บ.    ปรัชญา
วิทยาลัยแสงธรรม      ศน.บ.    เทววิทยา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    นศ.บ.    นิเทศศาสตร์
St.Thomas Aquinas in Rome, Italy    Licence    Theology
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม    ค.ม.    การบริหารการศึกษา

 

บาทหลวงสมชัย พิทยาพงศ์พรที่ปรึกษาแผนกหอสมุด

(ภาษาไทย) บาทหลวงสมชัย พิทยาพงศ์พร
(ภาษาอังกฤษ) Rev.Somchai Phitthayaphongphond


ประวัติการศึกษา

วิทยาลัยแสงธรรม    เทียบ ศน.บ.    เทววิทยา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช    ศษ.บ.  บริหารการศึกษา(เกียรตินิยมเหรียญทอง)
Pontificia Studiorum U.AS homa    Licenfiate    Sacra Theologia Thoma
AQ. Urbe, Italy         AQ. In Urbe

 

อาจารย์พีรพัฒน์ ถวิลรัตน์

รองผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมฯ

หัวหน้าแผนกหอสมุด
หัวหน้าแผนกพัฒนาและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
(ภาษาไทย) อาจารย์พีรพัฒน์ ถวิลรัตน์
(ภาษาอังกฤษ) Lecturer Pirapat Thawinratna


ประวัติการศึกษา

วิทยาลัยแสงธรรม    ศศ.บ.    ปรัชญา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    ศศ.ม.    จิตวิทยาการปรึกษา


คุณโสภาพรรณ พลายเถื่อน


เลขานุการแผนกหอสมุดและหัวหน้างานบริการ

(ภาษาไทย) คุณโสภาพรรณ พลายเถื่อน
(ภาษาอังกฤษ) Ms.Sopapun phaituenประวัติการศึกษา

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์    บช.บ.    การบัญชี

คุณสุกานดา วงศ์เพ็ญ


เลขานุการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการ

หัวหน้างานพัฒนาผลงานทางวิชาการ
(ภาษาไทย) คุณสุกานดา วงศ์เพ็ญ
(ภาษาอังกฤษ) Ms.Sukanda Wongphen


ประวัติการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม    ศศ.บ.    ออกแบบนิเทศศิลป์

 

Ms.Pimrutai Vichaithamkhunบรรณารักษ์

(ภาษาไทย) คุณพิมพ์ฤทัย วิชัยธรรมคุณ
(ภาษาอังกฤษ) Ms.Pimrutai Vichaithamkhun


ประวัติการศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร    อ.บ.    สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top