เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์

วิสัยทัศน์ (Vision)

         บริการสื่อความรู้ทางด้านวิชาการ ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ทันสมัย และสร้าง ความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ

 พันธกิจ (Mission)

  1. จัดหาและควบคุมการใช้วัสดุครุภัณฑ์ ทรัพยากรสารนิเทศสำหรับสำนักหอสมุด
  2. ดำเนินงานเทคนิคด้านสื่อและสิ่งพิมพ์ พร้อมให้บริการ
  3. บริการสื่อและสิ่งพิมพ์ทางด้านวิชาการและสันทนาการโดยเน้นด้านปรัชญาและศาสนา เทววิทยา และคริสตศาสนศึกษา
  4. ให้บริการและตรวจสอบด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์
  5. ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ
  6. ให้บริการด้านการสืบค้นช่วยเหลือเพื่อแก้ปัญหากับผู้ใช้บริการด้วยจิตสำนึกที่ดี

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อพัฒนาระบบการจัดหาสื่อและสิ่งพิมพ์ให้มีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อให้สื่อและสิ่งพิมพ์ที่จัดหามา ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
  3. เพื่อให้สื่อและสิ่งพิมพ์มีความทันสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
  4. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเทคนิคการให้บริการด้วยจิตสำนึกที่ดี

เป้าประสงค์

  1. มีระบบและการให้บริการด้านสื่องสิ่งพิมพ์ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
  2. มีสื่อสิ่งพิมพ์ด้านวิชาการและสันทนาการ โดยเฉพาะปรัชญาและศาสนา เทววิทยา และคริสตศาสตร์ รองรับการให้บริการอย่างเพียงพอ
  3. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการบริการและให้ความร่วมมือพัฒนางานของสำนักหอสมุด
  4. จัดรูปแบบการประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางวิชาการและทางเทคนิคการสืบค้นอย่างหลากหลาย มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top