แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

กิจกรรมส่งเสริมการใช้หอสมุดครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 / 2560

กิจกรรมส่งเสริมการใช้หอสมุดครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา2560
    วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม2561แผนกหอสมุด  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการหอสมุด ครั้งที่  1/2560ในงานมีการมอบรางวัลสำหรับผู้เข้าใช้บริการของหอสมุดเพื่อเป็นการกระตุ้น  ปลุกจิตสำนึกและเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านของนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม  ทางหอสมุดฯ จึงมีการมอบรางวัลแก่ผู้ใช้บริการของหอสมุดฯดังนี้

    รางวัลผู้เข้าใช้บริการที่ยืมมากที่สุด
            นายเชาว์  ประทุมปี    ปรัชญาและศาสนาปี3
    สาขาปรัชญาและศาสนา
            นายอัศวิน  อรุณไร    ปรัชญาและศาสนา2
    สาขาเทววิทยาและเทววิทยาจริยธรรม
            นายนนท์ชัย  สุวรรณ    เทววิทยา3    
    สาขาคริสตศาสนศึกษา
        นางสาวอารียา  สีระหัง    คริสตศาสนศึกษา2
    นักศึกษาสมทบ
        นางสาวนภาพร  จะโม        สมทบ1        

    รางวัลผู้เข้าใช้บริการมากที่สุด
        นางสาวนภาพร  จะโม        สมทบ1        
    สาขาปรัชญาและศาสนา
        Mr.PrakIeth        ปรัชญาและศาสนา3
    สาขาเทววิทยาและเทววิทยาจริยธรรม
        นายธีนาภัทร  นภาพิทยาเลิศ    เทววิทยา3    
    สาขาคริสตศาสนศึกษา
        นางสาวอังคณา  นระสาร      คริสตศาสนศึกษา1
    นักศึกษาสมทบ
        ซิสเตอร์มาริษา  สุเกตุ        สมทบ1
        
รางวัลผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดเทววิทยาจริยธรรม  (ป.โท)    
        1. นายภัทร์ติยะ  อินทวัน    เทววิทยา3                       
        2. นายยุทธการ  กอบวัฒนกุล    เทววิทยา3                       
        3. นายวัชรพล  อำนาจเกียรติกุล    เทววิทยา3                       
        4. นายวุฒิชัย  จันทรักษ์    เทววิทยา3                       
        5. นายวรวุฒิ  มาหา        เทววิทยา3                       
        6. นายสิทธิฤทธิ์  นันศรีทอง    ปรัชญาและศาสนา4
    
รางวัลผู้เข้าใช้บริการมารยาทดี
        ซิสเตอร์กุลธิดา  อมรธีระกุล    สมทบ3

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top