แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

บุคลากรสำนักงานคณะ

สำนักงานคณะฯ

 

หัวหน้าสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์
(ภาษาไทย) อ.ทวีศักดิ์ เดชาเลิศ
(ภาษาอังกฤษ)

 

ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ปริญญา
สาขาวิชา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ค.บ. คณิต-วิทย์
  ค.ม. วิจัยการศึกษา

 

คุรนภาดา  ตะเพียนทอง เจ้าหน้าที่ธุรการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์
(ภาษาไทย) คุณนภาดา ตะเพียนทอง
(ภาษาอังกฤษ) Miss Naphada  Tapainthong
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ปริญญา
สาขาวิชา

 วิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

 คบ.  สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา

 

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top