แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

บุคลากรสาขาเทววิทยา

คณะศาสนศาสตร์ สาขาวิชาเทววิทยา

Rev.Dr.Agustinus Sugiyo Pitoyo

หัวหน้าสาขาเทววิทยาจริยธรรม

(ภาษาไทย) บาทหลวง ดร.ออกัสติน สุกีโย ปิโตโย
(ภาษาอังกฤษ) Rev.Dr.Agustinus Sugiyo Pitoyo

ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ปริญญา
สาขาวิชา
Driyarkara, Indonesia B.A. Philosophy
Loyola School of Theology, Ateneo de Manila B.A. Theology
University Philippines M.A. Theology
Boston College USA. M.A. Philosophy
Boston College USA. Ph.D. Philosophy

คณาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทววิทยา

บาทหลวง ดร.ฟรังซิส ไก้ส์

Rev. Fr. Franciscus  Cais, S.D.B., Ph.D

ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ปริญญา
สาขาวิชา

U.Sancti Thomae, Philippinarum

Doctoratus

Sacra Theologia

คณาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทววิทยา

บาทหลวง ดร.เชิดชัย เลิศจิตรเลขา
Rev. Fr. Cherdchai  Lertjitlekha. M.I., Ph.D

ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ปริญญา
สาขาวิชา

วิทยาลัยแสงธรรม

ศศ.บ.

ปรัชญา

ม.เกรโกเรียน อิตาลี B.A. เทววิทยา
M.A. Divinity (ศีลธรรม)
Ph.D. ศีลธรรม

คณาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทววิทยา
บาทหลวงสมชัย พิทยาพงศ์พร
Rev. Fr. Somchai  Phitthayaphongphond

ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ปริญญา
สาขาวิชา

วิทยาลัยแสงธรรม

เทียบ ศน.บ.

เทววิทยา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ศษ.บ. บริหารการศึกษา(เกียรตินิยมเหรียญทอง
Pontificia Studiorum U.AS homa AQ. Urbe, Italy Licence Sacra Theologia Thoma AQ. In Urbe

คณาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทววิทยา
บาทหลวงธีรพล  กอบวิทยากุล
Rev. Fr. Theeraphol  Kobvithayakul

ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ปริญญา
สาขาวิชา
วิทยาลัยแสงธรรม ศศ.บ. ปรัชญา (เกียรตินิยมอันดับ1)
วิทยาลัยแสงธรรม ศน.บ. เทววิทยา (เกียรตินิยมอันดับ1)

คณาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทววิทยา
บาทหลวงสมเกียรติ  ตรีนิกร
Rev. Fr. Somkiat  Trinikorn

ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ปริญญา
สาขาวิชา
วิทยาลัยแสงธรรม ศศ.บ. ปรัชญา (เกียรตินิยมอันดับ1)
วิทยาลัยแสงธรรม ศน.บ. เทววิทยา (เกียรตินิยมอันดับ1)
สถาบันพระคัมภีร์ อิตาลี Licenza Seienze Bibliche (S.S.L.)

อาจารย์พิเศษสาขาวิชาเทววิทยา

อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาเทววิทยา
บาทหลวง ดร.บรรจง  สันติสุขนิรันดร์
(ภาษาอังกฤษ)

ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ปริญญา
สาขาวิชา
Licenza Theology spec.di Spirltual

อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาเทววิทยา
บาทหลวงชุมภา  คูรัตน์
(ภาษาอังกฤษ)

ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ปริญญา
สาขาวิชา
Licenza Sacra Theologia Thoma Qa.In Llrbe
Licenza Sacra Theologia Mcralli

อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาเทววิทยา
(ภาษาไทย) บาทหลวงประเสริฐ  โลหะวิริยะศิริ 
(ภาษาอังกฤษ)

ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ปริญญา
สาขาวิชา
เทียบศน.บ. เทววิทยา
B.A ปรัชญาศาสนา-คำสอน

อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาเทววิทยา
บาทหลวงเคลาดิโอ  แบร์ตุชอ
Rev. Fr. Bertuccio Paterno Castello Claudio

ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ปริญญา
สาขาวิชา

อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาเทววิทยา
นายพีรพัฒน์  ถวิลรัตน์
Mr.Pirapat Thawinratna

ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ปริญญา
สาขาวิชา

วิทยาลัยแสงธรรม

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ปรัชญา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

จิตวิทยาการปรึกษา

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top