คณะศาสนศาสตร์ เปิดสอน 2 สาขาวิชา

พิมพ์

สาขาเทววิทยา และ สาขาคริสตศาสนา