เลือกตั้งประธานคณะกรรมการสามเเณราลัยแสงธรรม ปีการศึกษา 2561เลือกตั้งประธานคณะกรรมการสามเณราลัยแสงธรรม
เลือกตั้งประธานคณะกรรมการสามเเณราลัยแสงธรรม ปีการศึกษา 2561 ณ วัดน้อยประจำสามเณราลัยฯ วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2018  เวลา 20.00 น. โดย ผู้สมัครรับการเลือกตั้งได้แก่สามเณรใหญ่ชั้นปี่ที่ 6 ทั้งหมด รวม 12 ท่าน


2018_8feb01.jpg 2018_8feb02.jpg 2018_8feb03.jpg

2018_8feb04.jpg 2018_8feb05.jpg 2018_8feb06.jpg

2018_8feb07.jpg 2018_8feb08.jpg 2018_8feb09.jpg

2018_8feb10.jpg 2018_8feb11.jpg 2018_8feb12.jpg

2018_8feb13.jpg 2018_8feb14.jpg 2018_8feb15.jpg

2018_8feb16.jpg 2018_8feb17.jpg 2018_8feb18.jpg

2018_8feb19.jpg 2018_8feb20.jpg 2018_8feb21.jpg

2018_8feb22.jpg 2018_8feb23.jpg 2018_8feb24.jpg