มรรคาศักดิ์สิทธิ์ สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรตมรรคาศักดิ์สิทธิ์ สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต
        วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2018 สามเณรใหญ่แสงธรรมเดินรูป 14 ภาค (มรรคาศักดิ์สิทธิ์) สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต และโอกาสพิเศษ ภาวนาและถือศีลอดอาหารเพื่อสันติภาพของโลก ตามพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปา


2018_29feb001.jpg 2018_29feb002.jpg 2018_29feb003.jpg

2018_29feb004.jpg 2018_29feb005.jpg 2018_29feb006.jpg

2018_29feb007.jpg 2018_29feb008.jpg 2018_29feb009.jpg

2018_29feb010.jpg 2018_29feb011.jpg 2018_29feb012.jpg

2018_29feb013.jpg 2018_29feb014.jpg 2018_29feb015.jpg

2018_29feb016.jpg