เชิญร่วมพิธีแต่งตั้งผู้อ่านพระคัมภีร์ ผู้ช่วยพิธีกรรมและบวชสังฆานุกร