Get Adobe Flash player

คณะผู้ให้การอบรมในสถาบันแสงธรรม

(Residential Staff)

ประจำปีการศึกษา 2563 / 2020

หน้าที่และความรับผิดชอบของพระสงฆ์ ในสถาบันแสงธรรม

1.คุณพ่อเปโตร เจริญ   ว่องประชานุกูล
อธิการสถาบัน และอธิการสามเณราลัยแสงธรรม
กรรมการสภาวิทยาลัย / ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
คณบดีคณะศาสนศาสตร์ และหัวหน้าสาขาวิชาเทววิทยา
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานด้านวิชาการ
อาจารย์ประจำวิทยาลัยแสงธรรม
ผู้อำนวยการแผนกสามเณราลัยและกระแสเรียก สภาพระสังฆราชฯ
*จิตตาธิการสภาเซอร์ร่า ฯ
**รับผิดชอบและประสานงานโครงการปีฝึกชีวิตผู้อภิบาล (Pastoral Year)
คุณพ่อประจำชั้นสามเณร ชั้นปีที่ 6
ให้การอบรมสามเณรชั้นปีที่ 6 เดือนละ 1 ครั้ง
พบปะสามเณรชั้นปีที่ 6 เป็นรายบุคคล เทอมละ 2 ครั้ง
รับผิดชอบและติดตามการทำงานอภิบาลประจำสัปดาห์ของสามเณรชั้นปีที่ 6
รับผิดชอบวิชาการฝึกปฎิบัติของนักศึกษาชั้นเทววิทยา ปีที่ 3 (ปี 6)
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสามเณร และประธานชมรม
พบปะสามเณรเป็นรายบุคคลทุกชั้นปี
งานอื่น ๆ ตามหน้าที่ของอธิการ และที่ได้รับมอบหมายจากสภาสังฆราช

2.คุณพ่อเปโตร เชษฐา ไชยเดช
รองอธิการสามเณราลัยแสงธรรม
เหรัญญิกของสถาบันแสงธรรม
รับผิดชอบงานด้านพิธีกรรม และ M.C. ของสถาบันแสงธรรม
รับผิดชอบจัดตารางถวายบูชามสซาประจำวัน
คุณพ่อประจำชั้นสามเณร ชั้นปีที่ 5
ให้การอบรมสามเณรชั้นปีที่ 5 เดือนละ 1 ครั้ง
พบปะสามเณรชั้นปีที่ 5 เป็นรายบุคคล เทอมละ 2 ครั้ง
รับผิดชอบและติดตามการทำงานอภิบาลประจำสัปดาห์ของสามเณรชั้นปีที่ 5
ผู้ประสานงานฝ่ายบ้านเณรกับเจ้าอาวาสวัดต่าง ๆ ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในการจัดงานอภิบาลตามวัดให้สามเณรชั้นปีที่ 5-7
รับผิดชอบวิชาการฝึกปฎิบัติของนักศึกษาชั้นเทววิทยา ปีที่ 2 (ปีที่ 5)
ที่ปรึกษาชมรมพิธีกรรมและชีวิตจิต
อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยแสงธรรม / นักวิชาการด้านพิธีกรรมและวิทยากรของสถาบัน
งานอื่น ๆ ตามหน้าที่ของพ่อประจำชั้น และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

3.คุณพ่อฟิลิป สลัน ว่องไว
รับผิดชอบการอบรมประจำเดือน และการจัดสัมมนาของสามเณร
คุณพ่อประจำชั้นสามเณร ชั้นปีที่ 4
ให้การอบรมสามเณรชั้นปีที่ 4 เดือนละ 1 ครั้ง
พบปะสามเณรชั้นปีที่ 4 เป็นรายบุคคล เทอมละ 2 ครั้ง
รับผิดชอบการฝึกงานอภิบาลวันเสาร์ของสามเณรชั้นปีที่ 4
รับผิดชอบวิชาการฝึกปฎิบัติ “ด้านสังคมและการอภิบาล” ของนักศึกษาชั้นปรัชญาและศาสนา ชั้นปีที่ 4
ที่ปรึกษาชมรมอภิบาลและแพร่ธรรม
อาจารย์ประจำวิทยาลัยแสงธรรม
งานอื่น ๆ ตามหน้าที่ของพ่อประจำชั้น และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4.คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ วีรศักดิ์   ยงศรีปณิธาน
คุณพ่อประจำชั้นสามเณร ชั้นปีที่ 3
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม
ให้การอบรมสามเณรชั้นปีที่ 3 เดือนละ 1 ครั้ง
พบปะสามเณรชั้นปีที่ 3 เป็นรายบุคคล เทอมละ 2 ครั้ง
รับผิดชอบการฝึกงานอภิบาลวันเสาร์ของสามเณรชั้นปีที่ 3
รับผิดชอบวิชาการฝึกปฎิบัติ “ด้านสื่อมวลชน” ของนักศึกษาชั้นปรัชญาและสาสนา ชั้นปีที่ 3
รับผิดชอบงานอภิบาลของสามเณรกลุ่มชาติพันธุ์
ที่ปรึกษาชมรมกีฬาและนันทนาการ
อาจารย์ประจำวิทยาลัยแสงธรรม
รับผิดชอบงานอภิบาลกลุ่มชาติพันธุ์ และงานธรรมทูต
งานอื่น ๆ ตามหน้าที่พ่อประจำชั้น และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

5.คุณพ่ออันตน วิทยา   เลิศทะนงศักดิ์
รับผิดชอบงานเลขานุการ และเอกสารของบ้านเณร
คุณพ่อประจำชั้นสามเณร ชั้นปีที่ 2
หัวหน้าจิตตาภิบาลนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม
ให้การอบรมสามเณรชั้นปีที่ 2 เดือนละ 1 ครั้ง
พบปะสามเณรชั้นปีที่ 2 เป็นรายบุคคล เทอมละ 2 ครั้ง
รับผิดชอบการฝึกงานอภิบาลวันเสาร์ของสามเณรชั้นปีที่ 2
รับผิดชอบวิชาการฝึกปฏิบัติ “การอภิบาลเยาวชน” ของนักศึกษาชั้นปรัชญาและศาสนาชั้นปีที่ 2
ที่ปรึกษาชมรมประชาสัมพันธ์
อาจารย์ประจำวิทยาลัยแสงธรรม
งานอื่น ๆ ตามหน้าที่ของพ่อประจำชั้น และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

6.คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ เกรียงชัย   ตรีมรรคา
“งานพ่อบ้าน” ของสามเณราลัย และความเรียบร้อยโดยทั่วไปของสถาบัน
-งานแผนกต่าง ๆ และการจัดงานของสามเณร
-พนักงานชายและนักการวิทยาลัย
-งานอาคารสถานที่ และยานพาหนะ ฯลฯ
คุณพ่อประจำชั้นสามเณร ชั้นปีที่ 1
ให้การอบรมสามเณรชั้นปีที่ 1 เดือนละ 1 ครั้ง
พบปะสามเณรชั้นปีที่ 1 เป็นรายบุคคล เทอมละ 2 ครั้ง
รับผิดชอบวิชาการฝึกปฏิบัติ “การสอนคำสอน” ของนักศึกษาชั้นปรัชยาและสาสนา ชั้นปีที่ 1
รับผิดชอบดนตรีศักดิ์สิทธิ์ ห้อง Studio และการขับร้องของสามเณร
ที่ปรึกษาชมรมอนุรักษ์ ฯ และสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ประจำวิทยาลัยแสงธรรม
งานอื่น ๆ ตามหน้าที่พ่อประจำชั้น และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

7.คุณพ่อเปโตร พิริยะ   ไชยมุกดาสกุล
ผู้ดูแลสามเณรปีเตรียมภาษาอังกฤษในนามบ้านเณรใหญ่แสงธรรม
ประจำ Xavier Learning Community (XLC) อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
รับผิดชอบงานอภิบาลและการเรียนภาษาอังกฤษของกลุ่มสามเณรปีเตรียมภาษาอังกฤษ
ผู้ประสานงานโครงการปีเตรียมภาษาอังกฤษกับบ้านเณรเล็ก บ้านเณรกลาง และบ้านเณรใหญ่
ผู้ประสานงานด้านการศึกษากับบ้านยอห์น เวียนเนย์ ท่าแขก สปปล.
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

8.คุณพ่อยอห์น สมชัย   พิทยาพงศ์พร
หัวหน้าที่ปรึกษาชีวิตด้านจิตใจของสามเณร
รับผิดชอบเรื่องชีวิตด้านจิตใจและการจัดการเข้าเงียบให้กับสามเณร
รับผิดชอบโครงการ “ฝึกจิตภาวนา” ร่วมกับคุณพ่อชีวิน สุวดินทร์กูร
ให้การอบรมชีวิตด้านจิตใจสามเณรชั้นปีที่ 1-2 และ 6 เดือนละ 2 ครั้ง
ที่ปรึกษางานบรรณารักษ์ และหอสมุดวิทยาลัย
อาจารย์ประจำวิทยาลัยแสงธรรม
งานอื่น ๆ ตามหน้าที่ของที่ปรึกษาชีวิตด้านจิตใจ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
                                          
9.คุณพ่อมิเกล กาไรซาบาล เอส. เจ.
คุณพ่อที่ปรึกษาชีวิตด้านจิตใจ
ให้การอบรมชีวิตด้านจิตใจสามเณรชั้นปีที่ 5 เดือนละ 2 ครั้ง
อาจารย์พิเศษวิทยาลัยแสงธรรม / วิทยากรการฝึกด้านชีวิตจิต
งานอื่น ๆ ตามหน้าที่ของที่ปรึกษาชีวิตด้านจิตใจ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

10.คุณพ่อเปโตร อูร์บานี
คุณพ่อที่ปรึกษาชีวิตด้านจิตใจ
ให้การอบรมชีวิตด้านชีวิตจิตสามเณรชั้นปีที่ 3 และ 4 เดือนละ 2 ครั้ง
อาจารย์ประจำวิทยาลัยแสงธรรม
ช่วยงานอภิบาลที่วัดแม่พระมหาการุณย์
งานอื่น ๆ ตามหน้าที่ของที่ปรึกษาชีวิตด้านจิตใจ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

11.คุณพ่อลูกา สันติ   ปิตินิตย์นิรันดร์
คุณพ่อที่ปรึกษาชีวิตด้านจิตใจ
ประจำบ้านเณรแสงธรรม เตรียมรับการอบรม และ Sabbatical Year

12.คุณพ่อยอแซฟ ชาติชาย   พงษ์ศิริ
อธิการบดีวิทยาลัยแสงธรรม
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และหัวหน้าสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
อาจารย์ประจำวิทยาลัยแสงธรรม
กรรมการสภาการศึกษาคาทอลิก ฯ
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากสภาพระสังฆราชและสถาบัน

13.คุณพ่อเปโตร ธีรพล   กอบวิทยากุล
รับผิดชอบงานแผนกครัวและซักรีดบ้านเณรใหญ่แสงธรรม
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยค้นคว้าศาสนาและวัฒนธรรม
อาจารย์ประจำวิทยาลัยแสงธรรม
ที่ปรึกษาชมรมการศึกษา
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากสภาพระสังฆราชและสถาบัน

14.คุณพ่อเปาโล ไตรรงค์ มุลตรี
คุณพ่อผู้ให้การอบรมสามเณรของคณะธรรมทูตไทย
คุณพ่อที่ปรึกษาชีวิตด้านจิตใจ
รับผิดชอบด้านอบรมจิตตารมณ์การเป็นธรรมทูต
อาจารย์ประจำวิทยาลัยแสงธรรม

15.คุณพ่อยวง บัปติสตา หัตถชัย วงส์มาแสน
ผู้ช่วยผู้ให้การอบรมสามเณรของคณะธรรมทูตไทย

ค้นหา

บทภาวนา 50 ปีบ้านเณรฯ

บทภาวนาเพื่อขอบพระคุณและขอพรพระเจ้า เพื่อการก้าวสู่สุวรรณสมโภช (ค.ศ.2022) บ้านเณรแสงธรรม

E-Book 40 ปีบ้านเณรฯ

 

40 ปีสามเณราลัยแสงธรรม

 

วิทยาลัยแสงธรรม
คณะอนุกรรมการดนตรีศักดิ์สิทธิ์ บ้านเณรใหญ่แสงธรรม

สถิติการเยี่ยมชม

0214106
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
45
83
295
468
1737
214106
Your IP: 3.236.138.35
2023-02-08 17:19

Who 's Online

มี 143 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์