แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

บุคลากรศูนย์วิจัยฯ

บุคลากรศูนย์วิจัยค้นคว้าศาสนาและวัฒนธรรม

 

 บาทหลวง ผศ.ดร. อภิสิทธิ์  กฤษเจริญผู้อำนวยการศูนย์วิจัยค้นคว้าศาสนาและวัฒนธรรม

(ภาษาไทย) บาทหลวง ผศ.ดร. อภิสิทธิ์  กฤษเจริญ
(ภาษาอังกฤษ) Rev. Asst Prof Dr. Aphisit  Kitcharoenประวัติการศึกษา

วิทยาลัยแสงธรรม             ศิลปศาสตรบัณฑิต          ปรัชญา
วิทยาลัยแสงธรรม             ศาสนศาสตรบัณฑิต        เทววิทยา
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช         ศึกษาศาสตรบัณฑิต       บริหารการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    ครุศาสตรมหาบัณฑิต      บริหารการศึกษา
ม.บูรพา                          การศึกษาดุษฎีบัณฑิต    การบริหารการศึกษา

 

นายศรัญญู พงศ์ประเสริฐสิน


นักวิจัย

(ภาษาไทย) นายศรัญญู พงศ์ประเสริฐสิน
(ภาษาอังกฤษ) Mr.Saranyu Pongprasertsinประวัติการศึกษา

วิทยาลัยแสงธรรม         ศิลปศาสตรบัณฑิต           ปรัชญาและศาสนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร    ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต    บริหารการศึกษา


E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top