แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์

วิสัยทัศน์ (Vision)

         บริการสื่อความรู้ทางด้านวิชาการ ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ทันสมัย และสร้าง ความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ

 พันธกิจ (Mission)

 1. จัดหาและควบคุมการใช้วัสดุครุภัณฑ์ ทรัพยากรสารนิเทศสำหรับสำนักหอสมุด
 2. ดำเนินงานเทคนิคด้านสื่อและสิ่งพิมพ์ พร้อมให้บริการ
 3. บริการสื่อและสิ่งพิมพ์ทางด้านวิชาการและสันทนาการโดยเน้นด้านปรัชญาและศาสนา เทววิทยา และคริสตศาสนศึกษา
 4. ให้บริการและตรวจสอบด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์
 5. ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ
 6. ให้บริการด้านการสืบค้นช่วยเหลือเพื่อแก้ปัญหากับผู้ใช้บริการด้วยจิตสำนึกที่ดี

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาระบบการจัดหาสื่อและสิ่งพิมพ์ให้มีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อให้สื่อและสิ่งพิมพ์ที่จัดหามา ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
 3. เพื่อให้สื่อและสิ่งพิมพ์มีความทันสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
 4. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเทคนิคการให้บริการด้วยจิตสำนึกที่ดี

เป้าประสงค์

 1. มีระบบและการให้บริการด้านสื่องสิ่งพิมพ์ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
 2. มีสื่อสิ่งพิมพ์ด้านวิชาการและสันทนาการ โดยเฉพาะปรัชญาและศาสนา เทววิทยา และคริสตศาสตร์ รองรับการให้บริการอย่างเพียงพอ
 3. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการบริการและให้ความร่วมมือพัฒนางานของสำนักหอสมุด
 4. จัดรูปแบบการประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางวิชาการและทางเทคนิคการสืบค้นอย่างหลากหลาย มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top