แสงธรรม นำปัญญา และชีวิต

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

elements or rule lines

 

 Theeraphol

อธิการบดี

บาทหลวง ธีรพล  กอบวิทยากุล
Rev.Fr. Theeraphol Kobvithayakul

ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ปริญญา
สาขาวิชา
วิทยาลัยแสงธรรม ศศ.บ. ปรัชญา
วิทยาลัยแสงธรรม ศน.บ. เทววิทยา
   

บาทหลวง ดร. อภิสิทธิ์ กฤษเจริญ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

บาทหลวง ดร. อภิสิทธิ์ กฤษเจริญ
Rev.Dr.Aphisit Kitcharoen

ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ปริญญา
สาขาวิชา
วิทยาลัยแสงธรรม ศศ.บ. ปรัชญา
วิทยาลัยแสงธรรม ศน.บ. เทววิทยา
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ศษ.บ บริหารการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ค.ม. บริหารการศึกษา
ม.บูรพา Ed.D การบริหารการศึกษา

บาทหลวงดร.วรศกด ยงศรปณธาน

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

บาทหลวง ดร.วีรศักดิ์  ยงศรีปณิธาน
 Rev.Dr.Werasak  Yongsripanithan

ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ปริญญา
สาขาวิชา
วิทยาลัยแสงธรรม ศศ.บ. ปรัชญา
วิทยาลัยแสงธรรม ศน.บ. เทววิทยา
U.Ubaniana ,Rome ,Italy Licentiate Philosophy
U.Assumption ,Bangkok ,Thailand Doctorlate Philosophy

 

 

fr.wittaya2020 

ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

บาทหลวง วิทยา  เลิศทนงศักดิ์
 Rev.Fr.Wittaya  Lerttanongsak

   
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ปริญญา
สาขาวิชา
วิทยาลัยแสงธรรม ศศ.บ. ปรัชญา
วิทยาลัยแสงธรรม ศน.บ. เทววิทยา
U.Ubaniana ,Rome ,Italy Licentiate Theology

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-book วารสารวิชาการ

E-Book แสงธรรมปริทัศน์

Top